Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

16.01.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2013
Data sporządzenia: 2013-01-16
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie (zmniejszeniu) dotychczas posiadanego przez akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Jędrzejczaka – udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
(1) zmiana dotychczas posiadanego przez akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Jędrzejczaka – udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w dniu 11 stycznia 2013 roku;
(2) przed zmianą stanu posiadania Pan Piotr Jędrzejczak posiadał łącznie 3.650.000 akcji Spółki, stanowiących 31,21% kapitału zakładowego Spółki (w tym: 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 25,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 650.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 5,56% kapitału zakładowego Spółki), które reprezentowały łącznie 6.650.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 45,25% ogólnej liczby głosów (w tym: 6.000.000 głosów przypadało z akcji imiennych uprzywilejowanych, co stanowiło 40,83% ogólnej liczby głosów oraz 650.000 głosów przypadało z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 4,42% ogólnej liczby głosów);
(3) aktualnie, po zmianie stanu posiadania Pan Piotr Jędrzejczak posiada łącznie 3.000.000 akcji Spółki, stanowiących 25,65% kapitału zakładowego Spółki, tj. 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 25,65% kapitału zakładowego Spółki (Pan Piotr Jędrzejczak nie posiada żadnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki), które reprezentują łącznie 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,83% ogólnej liczby głosów, przy czym 6.000.000 głosów przypadało z akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 40,83% ogólnej liczby głosów;
(4) podmiotami zależnymi od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia (w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 lit. a Ustawy o Ofercie Publicznej), które posiadają akcje Emitenta są: (i) Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która posiada 1.389.500 akcji, stanowiących 11,88% w kapitale zakładowym i 9,45% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (ii) Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która posiada 601.729 akcji, stanowiących 5,14% w kapitale zakładowym i 4,09% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
(5) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok. 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-01-16Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-01-16Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony