Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

21.01.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2013
Data sporządzenia: 2013-01-21
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki – tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi – udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
(1) przekroczenie przez Nova Invest SA udziału ponad 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w dniu 15 stycznia 2013 roku;
(2) przed zmianą stanu posiadania Nova Invest Spółka Akcyjna posiadała łącznie 1.389.500 akcji Spółki, stanowiących 11,88% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentowały łącznie 1.389.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,45% udziału w ogólnej liczbie głosów;
(3) po zmianie stanu posiadania Nova Invest Spółka Akcyjna posiadała łącznie 1.787.542 akcje Spółki, stanowiące 15,28% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 1.787.542 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,16% udziału w ogólnej liczbie głosów;
(4) Akcjonariusz (Nova Invest SA) nie wyklucza w przyszłości, w okresie 12 m-cy od daty złożenia zawiadomienia, dalszego zwiększania stanu posiadania akcji Emitenta i zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przy czym cel dalszego nabycia akcji Emitenta i zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu jest związany z prowadzoną przez Akcjonariusza (Nova Invest SA) w ramach działalności gospodarczej, działalnością inwestycyjną;
(5) podmiotem zależnym od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia (w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej), który posiada akcje Spółki jest Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która na dzień zawiadomienia posiadała 455.729 akcji, stanowiących 3,90% w kapitale zakładowym i 3,10% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-01-21Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-01-21Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony