Zobacz wszytkie

MOSTALPLC: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomoÂci w 2012 roku.

24.01.2013 11:15

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomoÂci


Zarz▒d Mostostal P│ock S.A. przekazuje do publicznej wiadomoÂci wykaz wszystkich raportˇw bie┐▒cych i okresowych opublikowanych przez Spˇ│kŕ w 2012 roku .
Raporty bie┐▒ce:

Nr 1/2012 z dnia 04.01.2012 Terminy przekazywania raportˇw okresowych w 2012 roku.
Nr 2/2012 z dnia 04.01.2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomoÂci w 2011 roku.
Nr 3/2012 z dnia 10.02.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 4/2012 z dnia 22.02.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 5/2012 z dnia 24.02.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Nr 6/2012 z dnia 20.03.2012 Zwo│anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal P│ock S.A.
Nr 7/2012 z dnia 20.03.2012 Projekty uchwa│ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal P│ock S.A.
Nr 8/2012 z dnia 27.03.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 9/2012 z dnia 17.04.2012 TreŠ uchwa│ podjŕtych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nr 10/2012 z dnia 17.04.2012 Powo│anie cz│onkˇw Rady Nadzorczej.
Nr 11/2012 z dnia 17.04.2012 Akcjonariusze posiadaj▒cy co najmniej 5% g│osˇw na ZWZ.
Nr 12/2012 z dnia 27.04.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Nr 10/2012K z dn. 27.04.2012 Korekta raportu bie┐▒cego nr 10/2012 dotycz▒cego powo│ania cz│onkˇw Rady Nadzorczej.
Nr 13/2012 z dnia 05.06.2012 Wybˇr podmiotu uprawnionego do badania sprawozda˝ finansowych.
Nr 14/2012 z dnia 25.06.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 15/2012 z dnia 06.07.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 16/2012 z dnia 20.07.2012 Rezygnacja osoby nadzoruj▒cej.
Nr 17/2012 z dnia 10.08.2012 Znaczne pakiety akcji.
Nr 18/2012 z dnia 13.08.2012 Zwo│anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal P│ock S.A.
Nr 19/2012 z dnia 13.08.2012 Projekty uchwa│ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal P│ock S.A.
Nr 20/2012 z dnia 16.08.2012 Znaczne pakiety akcji.
Nr 21/2012 z dnia 21.08.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.
Nr 22/2012 z dnia 30.08.2012 Konwersja, asymilacja i wprowadzenie akcji do obrotu gie│dowego.
Nr 23/2012 z dnia 18.09.2012 Rezygnacja osoby nadzoruj▒cej.
Nr 24/2012 z dnia 18.09.2012 TreŠ uchwa│ podjŕtych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nr 25/2012 z dnia 18.09.2012 Powo│anie cz│onkˇw Rady Nadzorczej.
Nr 26/2012 z dnia 18.09.2012 Akcjonariusze posiadaj▒cy co najmniej 5% g│osˇw na NWZ.
Nr 27/2012 z dnia 28.09.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 28/2012 z dnia 01.10.2012 Zawarcie znacz▒cej umowy.
Nr 29/2012 z dnia 24.10.2012 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raporty okresowe:

Raport kwartalny za I kwarta│ 2012 roku 07.05.2012 r.
Raport kwartalny za III kwarta│ 2012 roku 29.10.2012 r.

Raport pˇ│roczny za I pˇ│rocze 2012 roku - 24.08.2012 r.

Raport roczny za 2011 rok ? 02.03.2012 r.
Wszystkie wy┐ej wymienione raporty s▒ dostŕpne w siedzibie Spˇ│ki oraz na stronie internetowej: www.mostostal-plock.com.pl
podstrony