Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

13.03.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2013
Data sporządzenia: 2013-03-13
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE SA
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach nabycia (kupna) i zbycia (sprzedaży) akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi.
Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę – Członka Zarządu Spółki oraz Pawła Walczaka – Członka Zarządu Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami Zarządu Spółki, tj. Nova Invest SA:
(-) na sesji w dniu 8 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zbyła 2.750 akcji Spółki, po średniej, jednostkowej cenie 0,10 zł za jedną akcję.
(-) na sesji w dniu 11 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła 5.200 akcji Spółki, po średniej, jednostkowej cenie 0,10 zł za jedną akcję oraz zbyła 67.000 akcji Spółki, po średniej, jednostkowej cenie 0,08 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok. 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-13Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-03-13Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony