Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

22.03.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2013
Data sporządzenia: 2013-03-22
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacje o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, o nabyciu akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Zarządu Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Zarządu Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi.
Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę – Członka Zarządu Spółki oraz Pawła Walczaka – Członka Zarządu Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami Zarządu Spółki, tj. Nova Invest SA:
(-) nabyła, na sesji w dniu 19 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 5.000 akcji Spółki, po jednolitej, jednostkowej cenie wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję;
(-) nabyła, na sesji w dniu 20 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 1.000 akcji Spółki, po jednolitej, jednostkowej cenie wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok. 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plhttp://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-22Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-03-22Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony