Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

03.04.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2013
Data sporządzenia: 2013-04-03
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o zmianie (zmniejszeniu) dotychczas posiadanego przez akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Jędrzejczaka – udziału ponad 33 i 1/3% ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 33% ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej), a także zmianie dotychczas posiadanego przez tego akcjonariusza udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej), co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E i akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz rejestracji zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego, a także objęcia przez wskazanego akcjonariusza (Pana Piotra Jędrzejczaka) akcji serii F w łącznej liczbie 500.000 sztuk akcji.
Ponadto, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
(1) przed zmianą stanu posiadania Pan Piotr Jędrzejczak posiadał łącznie 3.000.000 akcji Spółki, stanowiących 25,65% kapitału zakładowego Spółki, tj. 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 25,65% kapitału zakładowego Spółki (Pan Piotr Jędrzejczak nie posiadał żadnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki), które reprezentowały łącznie 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,83% ogólnej liczby głosów, przy czym 6.000.000 głosów przypadało z akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 40,83% ogólnej liczby głosów;
(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania Pan Piotr Jędrzejczak posiada łącznie 3.500.000 akcji Spółki, stanowiących 18,93% kapitału zakładowego Spółki (w tym: 3.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 16,23% kapitału zakładowego Spółki oraz 500.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,70% kapitału zakładowego Spółki), które reprezentują łącznie 6.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 30,25% ogólnej liczby głosów (w tym: 6.000.000 głosów przypada z akcji imiennych uprzywilejowanych, co stanowi 27,93% ogólnej liczby głosów oraz 500.000 głosów przypada z akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 2,32% ogólnej liczby głosów);
(3) podmiotami zależnymi od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia (w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej), które posiadają akcje Spółki są: (i) Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która posiada 4.476.892 akcji Spółki (w tym: akcje zwykłe imienne serii E), stanowiących 24,22% w kapitale zakładowym i 20,84% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (ii) Inwekap Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która posiada 2.857.750 akcji Spółki (w tym: akcje zwykłe imienne serii E), stanowiących 15,46% w kapitale zakładowym i 13,30% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz (iii) Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która posiada 1.310.229 akcji Spółki (w tym: akcje zwykłe imienne serii E), stanowiących 7,09% w kapitale zakładowym i 6,10% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
(4) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-03Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-04-03Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony