Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

03.04.2013 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2013
Data sporządzenia: 2013-04-03
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki – tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi – udziału ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E i akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz rejestracji zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego, a także objęcia przez wskazanego akcjonariusza (Nova Invest SA) akcji serii E w łącznej liczbie 2.671.000 sztuk akcji.
Ponadto, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:
(1) przed zmianą stanu posiadania Nova Invest Spółka Akcyjna posiadała łącznie 1.805.892 akcje Spółki, co stanowiło 15,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 1.805.892 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,29% udziału w ogólnej liczbie głosów;
(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania Nova Invest Spółka Akcyjna posiada łącznie 4.476.892 akcje Spółki, co stanowi 24,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 4.476.892 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,84% udziału w ogólnej liczbie głosów;
(3) podmiotami zależnymi od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia (w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej), które posiadają akcje Spółki są: (i) Inwekap Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która posiada 2.857.750 akcji Spółki (w tym: akcje zwykłe imienne serii E), stanowiących 15,46% w kapitale zakładowym i 13,30% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz (ii) Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, która posiada 1.310.229 akcji Spółki (w tym: akcje zwykłe imienne serii E), stanowiących 7,09% w kapitale zakładowym i 6,10% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
(4) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-03Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2013-04-03Monika OstruszkaCzłonek Zarządu
podstrony