Zobacz wszytkie

LC CORP S.A.: Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej

02.12.2013 11:47

Podstawa prawna: Inne uregulowania


Zarz▒d LC Corp S.A. ("Emitent") w zwi▒zku ze zwo│anym na dzie˝ 6 grudnia 2013 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w ktˇrego porz▒dku obrad umieszczone zosta│o powo│anie nowego cz│onka Rady Nadzorczej Spˇ│ki informuje zgodnie z Dobrymi Praktykami Spˇ│ek Notowanych na GPW o zg│oszonej kandydaturze Pana Jakuba Malskiego.

Pan Jakub Malski, jest absolwentem Uniwersytetu Wroc│awskiego. W 1992 r. uko˝czy│ studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1997 uzyska│ tytu│ radcy prawnego. W latach 1992-1994 zatrudniony w DolnoÂl▒skim Banku Gospodarczym S.A., nastŕpnie w Banku "Cukrobank" S.A . W 1995 r. sprawowa│ funkcjŕ wiceprezesa zarz▒du w Banku "Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarz▒du w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarz▒du w Getin Bank S.A. ( poprzednio GBG S.A. ). W latach 2010 ? 2012 sprawowa│ funkcjŕ wiceprezesa zarz▒du w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Noble Bank S.A. oraz w Getin Holding S.A.
Pe│nione obecnie funkcje: Cz│onek Rady Nadzorczej w Idea Bank S.A., Cz│onek Rady Nadzorczej w Idea Expert S.A., Cz│onek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A., Cz│onek Rady Nadzorczej w Tax Care S.A.
Pan Jakub Malski, nie prowadzi dzia│alnoÂci konkurencyjnej wobec Spˇ│ki, nie uczestniczy w spˇ│ce konkurencyjnej jako wspˇlnik spˇ│ki cywilnej, spˇ│ki osobowej lub jako cz│onek organu spˇ│ki kapita│owej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako cz│onek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze D│u┐nikˇw Niewyp│acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
podstrony