Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

31.01.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2014
Data sporządzenia: 2014-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej,
o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki - tj. przez V Capital S.A.- udziału ponad 33 i 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co zgodnie
z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji serii H Spółki, dokonaną na mocy stosownego postanowienia sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 stycznia 2014 roku, o którym to podwyższeniu akcjonariusz - V Capital S.A. dowiedział się w dniu 24 stycznia 2014 roku z raportu bieżącego nr 3/2014 opublikowanego przez Spółkę za pomocą systemu EBI.
V Capital S.A. stał się właścicielem 17.000.000 (siedemnastu milionów) sztuk akcji serii H, które objął na podstawie Umowy Objęcia Akcji serii H Spółki zawartej w dniu
6 grudnia 2013 roku.
(1) przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki V Capital S.A. posiadał 6.701.990 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 36,25% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało d wykonywania 6.701.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,19 % w ogólnej liczbie głosów;
(2) aktualnie V Capital SA posiada 23.701.990 sztuk akcji Spółki, które stanowią 50,99% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają d wykonywania 23.701.990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 47,90% w ogólnej liczbie głosów.
(3) w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, V Capital S.A. nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(4) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki;
(5) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-31Robert WalickiPrezes Zarządu
2014-01-31Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony