Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

31.01.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2014
Data sporządzenia: 2014-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej,
o zmniejszeniu udziału pnad 25% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia ponad 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej przez akcjonariusza Spółki - tj. przez Krzysztofa Głowalę, co zgodnie
z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło poprzez rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Łodzi w drodze emisji akcji serii H Spółki, dokonaną na mcy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (akcjonariusz dowiedział się o podwyższeniu w dniu 24 stycznia 2014 roku, z raprtu bieżącego nr 3/2014 opublikowanego przez Spółkę) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmniejszył się udział akcjonariusza w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
(1) przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego stanu posiadania Krzysztofa Głowali akcji emitenta wynosił 3.000.000 sztuk akcji stanowiących 16,23 % kapitału zakładowego Spółki które reprezentują 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 27,93% ogólnej liczby głosów.
(2) aktualnie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Krzysztof Głowala posiada łącznie 3.000.000 akcji Spółki, które stanowią 6,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów;
(3) w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Krzysztof Głowala nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
(4) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem podmiotem zależnym od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia , który posiada akcje Spółki jest Telonarii Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, która posiada 9.760.000 akcji Spółki, stanowiących 21,00% w kapitale zakładowym Spółki i 19,72% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
(5) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-31Robert WalickiPrezes Zarządu
2014-01-31Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony