Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

31.01.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2014
Data sporządzenia: 2014-01-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej,
o przekroczeniu udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej i osiągnięciu w wyniku tego zwiększenia ponad 15% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej przez akcjonariusza Spółki - tj. przez Telonarii Sp. z o.o., co zgodnie
z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło poprzez rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Łodzi w drodze emisji akcji serii H Spółki, dokonaną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (akcjonariusz dowiedział się o podwyższeniu w dniu 24 stycznia 2014 roku, z raportu bieżącego nr 3/2014 opublikowanego przez Spółkę) oraz poprzez transakcję nabycia 760.000 sztuk niezdematerializowanych akcji Emitenta, na podstawie umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – Domu maklerskiego Prospectus SA.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z zawarciem przez Telonarii Sp. z o.o. w dniu 6 grudnia 2013 roku Umowy Objęcia Akcji serii H Spółki, oraz w związku z nabyciem 760.000 sztuk niezdematerializowanych akcji Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Prospectus SA, Zawiadamiający stał się właścicielem 9.760.000 sztuk akcji Spółki.
(1) przed zmianą stanu posiadania akcjonariusz nie posiadał akcji Emitenta.
(2) aktualnie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, oraz po dokonaniu nabycia 760.000 sztuk akcji Emitenta, Telonarii Sp. z o.o. posiada łącznie 9.760.000 akcji Spółki, które stanowią 21,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 9.760.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,72 % udziału w ogólnej liczbie głosów;
(3) w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Krzysztof Głowala nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
(4) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie;
(5) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-31Robert WalickiPrezes Zarządu
2014-01-31Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony