Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący

03.02.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2014
Data sporządzenia: 2014-02-03
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie Publicznej,
o zmniejszeniu udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej przez akcjonariusza Spółki - tj. przez Nova Invest Spółka Akcyjna, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło poprzez rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Łodzi w drodze emisji akcji serii H Spółki, dokonaną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (akcjonariusz powziął wiadomość o podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 31 stycznia 2014 roku).
(1) przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego stan posiadania akcji Spółki przez Nova Invest SA wynosił 1.726.369 sztuk akcji i stanowił 8,43 % kapitału zakładowego Spółki które reprezentowały 1.726.369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 7,35 % ogólnej liczby głosów.
(2) aktualnie, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Nova Invest SA posiada łącznie 1.726.369 akcji Spółki, które stanowią 3,71 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 1.726.369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów;
(3) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem podmiotem zależnym od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia , który posiada akcje Spółki jest Inwekap Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, która posiada 1.987.517 akcji Spółki, stanowiące 4,28 % w kapitale zakładowym Spółki i 4,02 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
(4) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-03Robert WalickiPrezes Zarządu
2014-02-03Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony