Zobacz wszytkie

UNITED S.A.: Raport bieżący

03.06.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2014KNF
Data sporządzenia: 2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd UNITED S.A. informuje, iż w dniu 02.06.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od GLOBAL ENERGY S.A.(Zawiadamiający)o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 10%.

Treść wskazanego zawiadomienia:

" Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również "Spółką") zawiadamia, iż w wyniku rozliczenia w dniu 26 maja 2014 roku transakcji zbycia na sesji giełdowej łącznie 3.192.119 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewiętnaście) akcji na okaziciela spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "transakcją") nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji spółki UNITED S.A. poniżej progu 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED S.A.

Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, iż przed ww. transakcją Spółka posiadała 27.300.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta tysięcy) akcji spółki UNITED S.A. (dalej zwanej "UNITED"), uprawniających do 27.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 21,74% (słownie: dwadzieścia jeden i siedemdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED.
W skutek rozliczenia ww. transakcji stan posiadania akcji UNITED przez spółkę Global Energy S.A. wyniósł 24.107.881 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, uprawniających do 24.107.881 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 19,20% (słownie: dziewiętnaście i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED.
Zarząd Global Energy S.A. wskazuje również, iż w odniesieniu do informacji podanej we wcześniejszym zawiadomieniu o dalszym zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w UNITED na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z zejściem przez Spółkę poniżej progu 20% na WZA UNITED – nie zamierza zwiększać zaangażowania w UNITED, (…).
Dodatkowo Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, że od momentu powstania obowiązku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji UNITED, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, do dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, Spółka uzyskała rozliczenie kolejnych transakcji zbycia akcji odpowiednio w dniach:
- 27 maja 2014 skutkującej zejściem poniżej progu 15% gdzie przed rozliczeniem transakcji Spółka posiadała 24.107.881 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, uprawnionych do 24.107.881 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 19,20% (słownie: dziewiętnaście i dwadzieścia setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, a po transakcji posiadała 15.839.201 (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji, uprawniających do 15.839.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 12,61% (słownie: dwanaście i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED
- 28 maja 2014 roku skutkującej zejściem poniżej progu 10% gdzie przed rozliczeniem transakcji Spółka posiadała 15.839.201 (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji, uprawniających do 15.839.201 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 12,61% (słownie: dwanaście i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, a po transakcji posiadała 11.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 9,40% (słownie: dziewięć i czterdzieści setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED
Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Spółkę akcji UNITED."


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

UNITED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
UNITED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 816 55 60+48 22 816 55 59
(telefon)(fax)
office@unitedsa.plwww.unitedsa.pl
(e-mail)(www)
5213603831142943119
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-03Jan KaraszewskiPrezes ZarząduJan Karaszewski
podstrony