Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący z plikiem

04.06.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2014


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaDFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA

Podstawa prawnaInne uregulowania


Treść raportu:

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl) - na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza Dariusza Wierzchuckiego, w Warszawie, przy ul. Zimnej 2 lok. 23, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.dfp.pl.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Załączniki


PlikOpis

01 DFP ZWZ 2014-06-30 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf


02 DFP ZWZ 2014-06-30 Uchwały ZWZ.pdfNazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
93-521Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strycharska24 lok 118
(ulica)(numer)
(42) 207-89-61(42) 207-89-62
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2014-06-04Robert WalickiPrezes Zarządu


2014-06-04Cezary NowosadCzłonek Zarządupodstrony