Zobacz wszytkie

UNITED S.A.: Raport bieżący

05.06.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2014KNF
Data sporządzenia: 2014-06-05
Skrócona nazwa emitenta
UNITED S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd UNITED S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 05.06.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od GLOBAL ENERGY S.A.(Zawiadamiający)o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 5%.

Treść wskazanego zawiadomienia:
" Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej również "Spółką") zawiadamia, iż w wyniku realizacji w dniu 3 czerwca 2014 roku transakcji zbycia na sesji giełdowej łącznie 6.728.091 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "transakcją") nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji spółki UNITED S.A. poniżej progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED S.A.
Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, iż przed ww. transakcją Spółka posiadała 6.800.000 (słownie: sześć milionów osiemset tysięcy) akcji spółki UNITED S.A. (dalej zwanej "UNITED"), uprawniających do 6.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 5,42% (słownie: pięć i czterdzieści dwa setne procenta) w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED.
W skutek rozliczenia ww. transakcji stan posiadania akcji UNITED przez spółkę Global Energy S.A. wyniósł 71.909 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji, uprawniających do 71.909 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UNITED.
Zarząd Global Energy S.A. wskazuje również, iż w odniesieniu do informacji podanej we wcześniejszym zawiadomieniu o dalszym zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w UNITED na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z zejściem przez Spółkę poniżej progu 5% na WZA UNITED – nie zamierza zwiększać zaangażowania w UNITED,(…).
Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. C) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Spółkę akcji UNITED."


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-05Jan KaraszewskiPrezes ZarząduJan Karaszewski
podstrony