Zobacz wszytkie

TRAKCJA PRKiI S.A.: Raport bieżący

09.09.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2014
Data sporządzenia: 2014-09-09
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o zawarciu aneksu do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2011, niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Trakcja PRKiI S.A. w Warszawie, jako Lidera Konsorcjum oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Aneksu z dnia 8 września 2014 r. ("Aneks") do umowy znaczącej na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach projektu: POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ C.E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Iława, LCS Malbork ("Umowa"), zawartej w dniu 27 maja 2011 r.

Szczegółowe informacje na temat Umowy, w tym dotyczące jej wartości, Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 35/2011 z dnia 27.05.2011 r.

W skład Konsorcjum podpisującego Aneks wchodzą:
- TRAKCJA PRKiI S.A. (dawniej Trakcja S.A.) z siedzibą w Warszawie (pełniąca obowiązki Pełnomocnika (Lidera) Konsorcjum),
- PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie,
- Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. z siedzibą w Łodzi,
- "INTOP Warszawa" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

W Umowie termin wykonania robót wyznaczono na 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2011. Następnie termin ten został wydłużony o 9 miesięcy na podstawie aneksu, o którego zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2013.

Na mocy Aneksu, o którym mowa w niniejszym raporcie Strony zmieniły termin realizacji robót i uzgodniły, iż roboty zostaną wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.

W aneksie do Umowy nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złota59 18 p.
(ulica)(numer)
+48-22-628-62-63+48-22-474-12-85
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-09Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2014-09-09Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu
podstrony