Zobacz wszytkie

TRAKCJA PRKiI S.A.: Raport bieżący z plikiem

16.10.2014 00:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2014
Data sporządzenia:2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2014 r. Treść wszystkich podjętych uchwał wraz z uchwałą nr 4 dot. zmiany Statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Wskazanie dokonanych zmian Statutu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2, pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik nr 1 do RB 26_2014.pdfZał. nr 1 do RB 26/2014 - Treść podjętych uchwał NWZA
Załącznik nr 2 do RB 26_2014.pdfZał. nr 2 do RB 26/2014 - Zmiany statutu Spółki


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Złota59 18 p.
(ulica)(numer)
+48-22-628-62-63+48-22-474-12-85
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)


Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-16Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2014-10-16Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu
podstrony