Zobacz wszytkie

Klon SA: KRS - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie (EBI)

21.01.2019 13:22
Zarząd KLON S.A., dalej: „Emitent”, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wydane w dniu 7 stycznia 2019 roku postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 2.500.000 (słownie: dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji imiennych serii E oraz zmian Statutu Spółki, dokonanych Uchwałami NWZ Spółki z dnia 06.11.2018r.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.343.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

a)1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

b)18.450.000 akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 00000001 do 18450000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

c)980.000 akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 980000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.;

d)2.500.000 akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od 0000001 do 2500000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;"

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający jego zmiany, został dołączony do niniejszego raportu.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

podstrony