Zobacz wszytkie

Fundusz Hipoteczny Dom SA: Raport za styczeń 2019 (EBI)

14.02.2019 13:49
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za styczeń 2019 r.1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu EmitentaW styczniu 2019 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.Na koniec stycznia 2019 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła 7, o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok. 1.451.500,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W styczniu 2019 roku Emitent nie zbył żadnej z uwolnionych nieruchomości.Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. poinformował, że w 2019 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:21 marca 2019 r. - jednostkowy raport roczny za 2018r.

14 maja 2019 r. - dane za I kwartał 2019r.,

14 sierpnia 2019 r. - dane za II kwartał 2019 r.,

13 listopada 2019 r. - dane za III kwartał 2019 r.Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. zadeklarował, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.2. Realizacja celów emisji

W styczniu 2019 r. Emitent wydatkował środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki:

1) na działania reklamowe w kwocie 357,5 tys. zł,

2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 3,1 tys. zł,

3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,0 tys. zł,

4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 54,4 tys. zł.

3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

•Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 14-01-2019 r. – Raport miesięczny za grudzień 2018 roku

•Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 31-01-2019 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie opublikowała raportów w systemie ESPI.

4. Kalendarz inwestora dotyczący lutego 2019 r.

•Do 14.03.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za luty 2019 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

podstrony