Zobacz wszytkie

Sevenet SA: NWZ - projekty uchwały: program motywacyjny, dematerializacja akcji serii G, zmiany w RN (EBI)

31.05.2019 11:25
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad NWZA;

2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4.Wybór Przewodniczącego NWZA;

5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

10.Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.

11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 8.C.

1).”Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16 666,60 .zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).

2).Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).

3).Akcje serii H obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 28 czerwca 2019 roku.”

12.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku

13.Wolne wnioski;

14.Zamknięcie Zgromadzenia;Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

podstrony