Zobacz wszytkie

Fundusz Hipoteczny Dom SA: Raport za sierpień 2019 (EBI)

10.09.2019 13:27
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za sierpień 2019 r.1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu EmitentaW sierpniu 2019 r. w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta.W sierpniu 2019 r. spółka prowadziła działania marketingowe zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy o świadczonej przez spółkę ofercie dla seniorów. Ponadto podejmowane były działania mające na celu zwiększenie liczby zawieranych umów o dożywocie bądź renty odpłatnej oraz sprzedaż uwolnionych nieruchomości.Na koniec sierpnia 2019 r. łączna liczba uwolnionych nieruchomości wynosiła dwie, o łącznej szacowanej wartości rynkowej ok 455.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych wg wyceny z dnia zawarcia umowy). Zakończenie procesu sprzedaży wymienionych nieruchomości będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) poinformował, iż w dniu 2 sierpnia 2019 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy była regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 2 sierpnia 2019 r. Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później, niż 20 grudnia 2019 r. Umowa wekslowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja została opublikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.W dniu 14 sierpnia 2019 r. Emitent opublikował raport za II kwartał 2018 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.W dniu 29 października 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, dokonał rejestracji połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną, tj. Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym jako dane porównywalne za II kwartał 2018 r. przedstawiono skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (którą w II kwartale 2018 r. tworzył Emitent wraz ze spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A.). Powyższe pozwoliło na zachowanie porównywalności danych finansowych za II kwartał 2019 r. w odniesieniu do II kwartału 2018 r. (w okresie którego istniały jeszcze dwie odrębne spółki tworzące Grupę Kapitałową Emitenta).W II kwartale 2019 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia, mające wpływ na osiągnięte wyniki.

Emitent w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. zanotował niższe o 16,6% przychody ze sprzedaży, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na łączną wartość przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2019 r. w wysokości 1 245 tys. zł złożyły się przede wszystkim zyski z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 930 tys. zł (o 21,9% mniejsze, niż w drugim kwartale 2018 r., co wynikało z mniejszej wartości nieruchomości objętych zawartymi umowami z Seniorami) wynikające z zawarcia 11 (w stosunku do 7 umów w drugim kwartale 2018 r.) nowych umów renty odpłatnej i o dożywocie. Warto dodać, że w ostatnich trzech latach, w związku z rosnącymi czynszami najmu nieruchomości, wzrasta udział kosztu alternatywnego (wzrosły koszty najmu nieruchomości mieszkalnych, co zwiększa tzw. obciążenie prawem dożywocia) pomniejszający pozyskiwane aktywa, co wpływa na mniejszy niż dotychczas jednostkowy przychód wynikający z zawarcia umowy renty / o dożywocie z Klientem. W latach ubiegłych obciążenie nieruchomości prawem dożywocia wynosiło ok. 43%, a w bieżącym kwartale przekroczyło 61%. Zmiana ta oznacza, że w bieżącym roku oraz kwartale zanotowano niższe niż oczekiwano przychody, jednak w następnym okresach te umowy będę generować wyższe od przeciętnych przychody z tytułu aktualizacji wartości inwestycji (aktualizacji umów renty/o dożywocie).

Zyski z tytułu wyceny zobowiązań z tytułu rent w kwocie 214 tys. zł wynikały z uwolnienia się 4 nieruchomości w analizowanym okresie i wygaśnięcia umów renty i o dożywocie (rozwiązania zobowiązań). W analogicznym okresie roku poprzedniego zyski z tego tytułu wyniosły 180 tys. zł.

W II kwartale 2019 r. Emitent sprzedał 4 uwolnione nieruchomości za łączną kwotę 1.097 tys. zł i zanotował zyski ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 101 tys. zł, jednocześnie ewidencjonując straty ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych (sprzedaż po cenie poniżej wyceny wynikającej z operatu szacunkowego) w wysokości 16 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego transakcje sprzedaży nieruchomości, na których Grupa Kapitałowa zanotowała ujemny wynik wygenerowały stratę na poziomie 20 tys. zł, a zysk na tych transakcjach w drugim kwartale 2018 r. wyniósł 123 tys. zł.

Na koniec czerwca 2019 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i o dożywocie, w wyniku których Emitent zwiększa posiadany portfel nieruchomości, wyniosła 355 w relacji do 317 umów na koniec II kw. 2018 roku.

Od początku działalności do końca II kw. 2019 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 84,42 mln zł w stosunku do 75,13 mln zł na koniec II kw. 2018 roku. Od początku działalności do końca II kw. 2019 roku wygasło 128 umów o łącznej wartości rynkowej nieruchomości 30,83 mln zł (wycena z operatu bez uwzględniania obciążenia dożywociem na dzień zawarcia umowy).

Zawieranie nowych umów hipoteki odwróconej pomimo utrzymującego się tempa uwalniania się dotychczas pozyskanych przez Emitenta nieruchomości wpłynęło na utrzymanie się kosztów odsetkowych z tytułu płatności rent dla Seniorów w II kw. 2019 r. w relacji do poziomu zanotowanego w II kw. 2018 r. Wartość odsetek z tego tytułu wzrosła nieznacznie z poziomu 173 tys. zł w II kw. 2018 r. do 179 tys. zł w II kw. 2019 r. W II kw. 2018 r. Emitent zanotował stratę z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 12 tys. zł, o 10 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Straty z wyceny zobowiązań z tytułu rent dożywotnich w II kwartale 2019 r. wyniosły 172 tys. zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosły 205 tys. zł.

Zmniejszenie wartości przychodów ze sprzedaży oraz saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wpłynęło na pogorszenie się wyniku operacyjnego w II kw. 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego do poziomu -549 tys. zł z poziomu -67 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne obejmowały jednorazowe odszkodowania z tytułu spraw sądowych oraz wartość utraconego zysku w związku z rozwiązaniem umowy z Seniorem. W pozostałych przychodach operacyjnych zostały ujęte umorzone zobowiązania z tytuły niewypłaconych rent od rozwiązanych umów (odpisane zobowiązania), odszkodowania oraz pozostała część odpisów aktualizacyjnych nieruchomości. Ponadto, w II kw. 2019 r. łączna wartość pozostałych kosztów operacyjnych (niezwiązanych bezpośrednio z obrotem i wyceną nieruchomości oraz zobowiązań z tytułu renty i o dożywocie) zmniejszyła się z poziomu 1 151 tys. zł w II kw. 2018 r. do poziomu 1 021 tys. zł. Zmniejszenie tych pozycji kosztów operacyjnych związane było z realizacją strategii marketingowej.

Emitent zanotował w II kw. 2019 roku poziom kosztów finansowych (79 tys. zł) o 23 tys. zł wyższy w porównaniu do poziomu tych kosztów w II kw. 2018 r. W wyniku zdarzeń opisanych powyżej Emitent wykazał w II kw. 2019 r. stratę netto na poziomie -629 tys. zł, wyższą o 505 tys. zł, niż wykazana przez Emitenta w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Szczegółowe dane finansowe wraz z komentarzem Zarządu zostały zawarte w skorygowanym raporcie za II kwartał 2019 r.2. Realizacja celów emisji

Emitent zrealizował cele emisyjne, wydatkując na ich realizację wszystkie środki pieniężne pozyskane z emisji akcji serii B. W związku z powyższym w okresie objętym raportem nie wydatkował środków na cele emisyjne.3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

•Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 09-08-2019 r. – Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

•Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 14-08-2019 r. – Fundusz Hipoteczny Dom S.A. - Raport za II kwartał 2019 r.W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny DOM S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

•Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 03-08-2019 r. – Podpisanie istotnej umowy wekslowej4. Kalendarz inwestora dotyczący września 2019 r.

•Do 14.10.2019 r. - publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2019 r.Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
podstrony