Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Akcje w posiadaniu członka RN (ESPI)

22.12.2014 16:24

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2014

Data sporządzenia: 2014-12-22
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej,

o zmniejszeniu przez akcjonariusza Spółki - tj. przez Pana Krzysztofa Głowala - udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia ponad 5% ogólnej liczby głosów, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w drodze podjęcia w dniu 12 grudnia 2014 uchwały przez Zarząd Spółki o zamianie akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela w wykonaniu wniosku Akcjonariusza Spółki.

(1) przed zmianą stanu posiadania Pan Krzysztof Głowala posiadał łącznie 3.000.000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 6,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,87 % udziału w ogólnej liczbie głosów;

(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania Pan Krzysztof Głowala posiada łącznie 3.000.000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 6,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,29 % udziału w ogólnej liczbie głosów;

(3) Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podmiotem zależnym od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, który posiada akcje Spółki jest Telonarii Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie, która posiada łącznie 9.760.000 akcji Spółki, stanowiących 20,47% w kapitale zakładowym i 20,47% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(4) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Robert Walicki Prezes Zarządu

Cezary Nowosad Członek Zarządu


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-22Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony