Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki (ESPI)

10.06.2015 17:02

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2015
Data sporządzenia:2015-06-10
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:


Zarząd DFP Doradztwo Finansowe S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie akcjonariusza V CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku następującej sprawy:Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1,E,F,G,H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki poprzez dodanie punktu 26 - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1,E,F,G,H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Dotychczasowy punkt 26 porządku obrad stanowi teraz punkt 27.Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2013.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DFP Doradztwo Finansowe za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2014 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

20.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

21.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

22.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.

23.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz zmiany Statutu Spółki.

24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki.

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

26.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści § 2 Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DFP Doradztwo Finansowe S.A. z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B, C oraz D Spółki w jedną serię A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A1,E,F,G,H oraz I w jedną serię B, scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.

27.Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt przedmiotowej uchwały.

Załączniki
PlikOpis
DFP_Projekt uchwały na WZA_30062015.pdfProjekt uchwały na WZA 30.06.2015

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta51
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
sekretariat@dfp.plwww.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-10Robert WalickiPrezes Zarządu
2015-06-10Cezary NowosadCzłonek Zarządu
podstrony