Zobacz wszytkie

YAWAL S.A.: Zmiana w zarządzie (ESPI)

02.07.2015 16:06

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2015

Data sporządzenia: 2015-07-02
Skrócona nazwa emitenta
YAWAL S.A.
Temat
Zmiany w składzie osób zarządzających
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Yawal S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Yawal S.A. na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 r. podjęła uchwały o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu Pana Bartosza Marczuka oraz odwołaniu z funkcji Członka Zarządu Pana Piotra Dziadka.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pani Magdaleny Jagiełło w skład Zarządu Yawal S.A. i powierzeniu jej funkcji Prezesa Zarządu.

Pani Magdalena Jagiełło jest absolwentem studiów licencjackich w Wyższej Szkoły Biznesu National Business University / MBA na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży aluminiowej. W latach 1996 2009 związana była z Grupą Norsk Hydro AS / Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. gdzie obejmowała stanowiska Kierownika Działu Sprzedaży, PO Dyrektora Sprzedaży. W okresie 2004-2006 była odpowiedzialna za wdrożenie SAP z zakresu SD.

W 2009 roku zatrudniona w EKO ŚWIAT Sp. z o.o. w roli Dyrektora ds. Rozwoju.

W latach 2010 2011 Pani Magdalena objęła stanowisko Dyrektora Handlowego w spółce zależnej Final S.A.

W latach 2011 2012 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Operacyjnego w Kloeckner Stal i Metal Polska Sp. z o.o.

Od 2012 roku ponownie związana z Final S.A., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu.Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołana Prezes Zarządu nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Yawal S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołania jej do Zarządu Yawal S.A. o których mowa w art. 18 k.s.h.; nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.).


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-284Herby
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lubliniecka36
(ulica)(numer)
034 3528800034 3574142
(telefon)(fax)
yawal@yawal.comwww.yawal.com
(e-mail)(www)
573-010-60-96150260970
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-02Magdalena Jagiełło Prezes Zarządu
2015-07-02Justyna RyczkoCzłonek Zarządu
podstrony