Zobacz wszytkie

BANKBPH: Informacja o rozpoczęciu nowych sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników Banku (ESPI)

26.02.2016 17:48

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2016

Data sporządzenia: 2016-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Informacja o rozpoczęciu nowych sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Bank BPH S.A. ( Bank ) informuje, że poniżej wymienione działające w Banku organizacje związkowe weszły z Bankiem w spór zbiorowy.1. NSZZ Pracowników Bankowości Bankowiec Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przedstawił Zarządowi Banku żądanie dotyczące ustalenia dodatkowych odszkodowań dla pracowników Banku związanych ze zwolnieniami grupowymi i restrukturyzacją zatrudnienia na skutek przyjętego przez Bank Planu transformacji biznesowej na lata 2015 2020, o którym Bank informował w Raporcie bieżącym nr 29/2015 z 29 grudnia 2015 roku. Żądania te są zbieżne z przedstawionymi przez dwie inne organizacje związkowe, o czym Bank poinformował w Raporcie bieżącym nr 4/2016 z 19 lutego 2016 roku. Zarząd Banku podkreśla, że zostało zawarte Porozumienie z reprezentatywną zakładową organizacją związkową, do którego przystąpiła jeszcze jedna organizacja związkowa. Porozumienie określa warunki odszkodowań dla pracowników Banku BPH objętych procesem restrukturyzacji. Dodatkowo, Zarząd Banku wydał Regulamin określający warunki odszkodowań dla pracowników zatrudnionych w oddziałach Banku przenoszonych do franczyzobiorców. Zarząd Banku potwierdza swoje stanowisko, że oczekiwania strony społecznej zostały częściowo uwzględnione w przyjętych rozwiązaniach osłonowych - w takim zakresie jak było to możliwe - oraz dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie ograniczyć koszty społeczne prowadzonych działań. Jednak, żądania organizacji związkowych w kształcie przez nie zaproponowanym nie mogą zostać uwzględnione przez Bank.2. NSZZ Solidarność Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług Dialog 2005 przedstawiły żądanie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników Banku o minimum 300 zł netto. Zaproponowana podwyżka wynagrodzeń nie może zostać zaakceptowana przez Bank z uwagi na jej znaczący wpływ na bazę kosztową Banku.Zarząd Banku informuje, że 26 lutego 2016 roku, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Bank prześle do Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku zawiadomienie o wejściu tych organizacji związkowych w spory zbiorowe z Bankiem.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BANK BPH SA
(pełna nazwa emitenta)
BANKBPHBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-175Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
płk. Jana Pałubickiego2
(ulica)(numer)
( 0-12) 618 63 44( 0-12) 618 63 43
(telefon)(fax)
bph.com.pl
(e-mail)(www)
6750000384350535626
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2016-02-26Monika JabłkowskaDyrektor Departamentu Strategii i Relacji InwestorskichMonika Jabłkowska

podstrony