Zobacz wszytkie

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki (ESPI)

07.04.2016 18:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2016

Data sporządzenia: 2016-04-07
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2016 roku powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie Publicznej,

o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki - tj. przez MANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w drodze nabycia 2928 sztuk akcji Spółki podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 29 marca 2016 roku.

(1) przed zmianą stanu posiadania MANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała łącznie 22141 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 4,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 22141 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,64% udziału w ogólnej liczbie głosów;

(2) aktualnie, po zmianie stanu posiadania MANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada łącznie 39376 sztuk akcji Spółki, co stanowi 8,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 39376 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,26% udziału w ogólnej liczbie głosów;

(3) w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia MANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza zwiększać udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(4) zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki;

(5) akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta51
(ulica)(numer)
223989797223989798
(telefon)(fax)
sekretariat@hftgroup.plwww.hftgroup.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-07ROBERT WALICKIPREZES ZARZĄDU
podstrony