Zobacz wszytkie

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓ: Umowy ze spółką Alpiq Energy SE (ESPI)

12.04.2016 15:05

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2016

Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawarcie umów ze spółką Alpiq Energy SE, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku Spółka powzięła informację, iż szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. a Alpiq Energy SE w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień publikacji niniejszego raportu wyniosła 188,6 mln PLN netto.Umową o największej wartości jest podpisana w dniu 16 grudnia 2015 roku pomiędzy Alpiq Energy SE a Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. umowa 1/CO2/PAK/ALPIQ/2015 ( Umowa ). Przedmiotem Umowy są transakcje kupna lub sprzedaży jednostek wprowadzonych Protokołem z Kioto oraz dyrektywą 2003/87/WE z późniejszymi zmianami (EUA, CER, ERU) w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Wartość transakcji zawartych na podstawie Umowy w okresie, którego dotyczy niniejszy raport wynosi 59,7 mln PLN.W określonych w Umowie przypadkach każda ze stron może dochodzić odszkodowania lub kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, których maksymalna kwota może przekroczyć równowartość 10% wartości Umowy, przy czym ostateczna wysokość należnej kwoty będzie ograniczona do rzeczywistych szkód z wyłączeniem utraconych korzyści.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-12Aleksander GradPrezes Zarządu
2016-04-12Adrian KaźmierczakWiceprezes Zarządu
podstrony