Zobacz wszytkie

BUMECH S.A.: Znaczne pakiety akcji (ESPI)

15.04.2016 14:38

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr26/2016

Data sporządzenia: 2016-04-15
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15.04.2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie

od MONEA XII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Monea) na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), w którym to Monea informuje, że w dniu 08 kwietnia 2016 roku na podstawie umowy cywilno prawnej zawartej dnia 06 kwietnia 2016 roku Monea nabyła 6 440 000 akcji Emitenta, które stanowią 9,99 % udziału w kapitale podstawowym oraz 9,99 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem transakcji, o której mowa powyżej, Monea nie posiadała akcji Emitenta.

Obecnie Monea posiada 6 440 000 akcji Spółki, które stanowią 9,99 % udziału w kapitale podstawowym oraz 9,99 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Monea nie posiada spółek zależnych, nie występują również osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska191
(ulica)(numer)
32 789 38 5032 789 38 51
(telefon)(fax)
sekretariat@bumech.plwww.bumech.pl
(e-mail)(www)
954-00-05-359272129154
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-15Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu
2016-04-15Joanna PłachetkaProkurent
podstrony