Zobacz wszytkie

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓ: Zawarcie umowy znaczącej (ESPI)

26.04.2016 16:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2016

Data sporządzenia: 2016-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2016 roku Spółka podpisała z PAK-Serwis Sp. z o.o. (jednostką zależną od Spółki) Umowę na usługi remontowo-serwisowe urządzeń mechanicznych ( Umowa ).Przedmiotem umowy są usługi świadczone przez PAK Serwis Sp. z o.o. na rzecz Spółki mające na celu utrzymanie urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej w optymalnym stanie technicznym, w szczególności umożliwiającym utrzymanie odpowiednich parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz odpowiedniej dyspozycyjności a także zabezpieczenie niezwłocznego dostępu do usług naprawczych w przypadku wystąpienia awarii. Umowa obowiązuje w latach 2016-2021, przy czym dla każdego z sześciu rocznych okresów określono szacunkowe wynagrodzenie wynikające z harmonogramu prac serwisowych, warsztatowych i remontowych. Łączna szacunkowa wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi 277 mln PLN netto.

Jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy PAK Serwis Sp. z o.o. zobowiązał się do przedstawienia Spółce gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nieodwołalnej i bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie bez konieczności akceptacji roszczeń Spółki przez PAK Serwis Sp. z o.o. Gwarancja ma być przedstawiana w okresach rocznych i mieć wysokość 8% kwoty wynagrodzenia netto za prace remontowe wynikające z harmonogramu dla danego roku.

Zgodnie z zapisami Umowy Spółka ma obowiązek uzyskać stosowną zgodę Rady Nadzorczej na zawarcie Umowy. Postanowienia Umowy wchodzą w życie z dniem uzyskania zgody. W przypadku nie uzyskania zgody w terminie do 30 czerwca 2016 roku Spółka poinformuje o tym fakcie PAK Serwis Sp. z o.o. i strony niezwłocznie uzgodnią zasady dalszej współpracy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań określonych w Umowie na zasadach w niej opisanych, a w sprawach nie uregulowanych w Umowie na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Łączny limit kar umownych dla danego roku obowiązywania Umowy wynosi 20% wynagrodzenia PAK Serwis Sp. z o.o. w danym roku. Przy czym prawo do naliczania kar umownych nie wyłącza prawa do żądania odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.

Naliczanie kar umownych nie jest jednak obligatoryjne.Kryterium uznania zawartych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-510Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kazimierska45
(ulica)(numer)
+48 63 247 30 00+48 63 247 30 30
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6650001645310186795
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-26Aneta Lato-ŻuchowskaWiceprezes Zarządu
2016-04-26Zygmunt ArtwikWiceprezes Zarządu
podstrony