Zobacz wszytkie

STALPRODUKT: Powołanie osób nadzorujących (ESPI)

20.06.2016 17:24

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2016

Data sporządzenia: 2016-06-20
Skrócona nazwa emitenta
STALPRODUKT
Temat
Powołanie osób nadzorujących
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Stalprodukt S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w dniu 20 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. powołało na następną 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:1) Maria Sierpińska

2) Magdalena Janeczek

3) Kazimierz Szydłowski

4) Stanisław Kurnik

5) Janusz Bodek

6) Sanjay Samaddar

7) Tomasz PlaskuraPoniżej podano wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej poszczególnych członków Rady Nadzorczej.Maria Sierpińska - lat 66, profesor - pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor - pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,Przebieg pracy zawodowej:

Od 1974 roku zatrudniona w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Hutnictwa AE w Krakowie,

Od 1993 roku zatrudniona w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw AE w Krakowie: specjalista z zakresu zarządzania finansami spółek, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów ciężkich (hutnictwa), konsulting w zakresie zarządzania finansami, programów naprawczych przedsiębiorstw, oceny kondycji finansowej, efektywności przedsięwzięć rozwojowych. Działalność dydaktyczna w żaden sposób nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.

2000-2003: członek Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

2003-2016: wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Magdalena Janeczek lat 28, absolwentka kierunków prawa i anglistyki na UJ (studia dzienne magisterskie) 2007-2014.Doświadczenie zawodowe: Account Manager for Poland w Tjobs Tirgu Mures (Rumunia), kilkuletnie doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego.Znajomość języków obcych: j. angielski (biegła znajomość), niemiecki (zaawansowany) i j. francuski (stopień podstawowy).Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.Kazimierz Szydłowski - lat 63, wykształcenie policealne.

Przebieg pracy zawodowej:

1977-1993 Stalprodukt S.A., Wydział Blach Transformatorowych, stanowisko operatora urządzeń produkcyjnych.

1993-1998: Dział Organizacji i Zarządzania, stanowisko samodzielnego inspektora.

1998-2003: Dział Zarządzania Majątkiem i Nadzoru Właścicielskiego, stanowisko kierownika działu.

2003-2015: kierownik Zespołu Zarządzania Majątkiem i Nadzoru Właścicielskiego.

2002 - 2016 - Sekretarz Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.Stanisław Kurnik - lat 65, wykształcenie średnie (absolutorium z historii).Przebieg pracy zawodowej:

od 1974 roku zatrudniony na stanowisku operatora urządzeń walcowniczych w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni.

1992-1993: kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Stalprodukt S.A.

1993-2001: specjalista w Dziale Public Relations, członek Rady Nadzorczej.

2002- 30.06.2015: specjalista ds. organizacji.

30.06.2015- 30.06.2016: specjalista ds. organizacji (2/5 etatu)

2000-2003: wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

2003-2016: przewodniczący Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Janusz Bodek - lat 54, wykształcenie wyższe techniczne, absolwent Politechniki Krakowskiej.

Od 1988 roku pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego na stanowiskach: technolog, specjalista technolog, kierownik Wydziału Warsztaty Mechaniczne.

1998-2002: Prezes Zarządu Stalprodukt Wamech Sp. z o.o.

2002-2003: Stalprodukt - Wamech Sp. z o.o., stanowisko dyrektora.

2003-nadal: kierownik Działu Inwestycji i Remontów Stalprodukt S.A.

W latach 2000-2016 - członek Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Sanjay Samaddar lat 55, narodowość hinduska, wykształcenie wyższe inżynierskie, inżynier chemii.Przebieg pracy zawodowej:

- 1984 1994 kontroler ds. marketingu India Foils Limited,

- 1995 2002 dyrektor generalny ds. sprzedaży i marketingu ogólnoświatowego Indian Aluminium Company, Limited (INDAL),

- VI 2002 XII 2003 - dyrektor wykonawczy India Foils Limited,

- od końca XII 2003 do VI 2005 dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Mittal Steel Galati S.A., Rumunia,

- od VI 2005 członek zarządu, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Mittal Steel Poland S.A.

- od marca 2008: dyrektor generalny ArcelorMittal Ostrava

- od czerwca 2009 r.- styczeń 2012 dyrektor generalny ArcelorMittal Poland S.A.

- od stycznia 2012 do chwili obecnej: Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland, dyrektor generalny części wschodniej europejskiego segmentu wyrobów płaskich

Tomasz Plaskura - ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.Od początku kariery zawodowej był związany z obszarem sprzedaży pracując jako dyrektor handlowy w spółce Flender AG, później w grupie Złomrex pełniąc jednocześnie funkcję członka Zarządu i przewodniczącego rad nadzorczych podmiotów grupy.

Do Grupy ArcelorMittal dołączył w roku 2008 obejmując stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży Region Europa Północny-Wschód.

W roku 2009 objął stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu dywizji wschodniej ArcelorMittal. Jednocześnie od maja 2009 r. jest Członkiem Zarządu ArcelorMittal FCE Poland Sp. z o.o.Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1. pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

STALPRODUKT SA
(pełna nazwa emitenta)
STALPRODUKTMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-700Bochnia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wygoda69
(ulica)(numer)
014 615 10 00014 615 11 18
(telefon)(fax)
biuro@stalprodukt.plstalprodukt.com.pl
(e-mail)(www)
868-000-07-75850008147
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-20Piotr JaneczekPrezes Zarządu-Dyrektor Generalny.
podstrony