Zobacz wszytkie

LABO PRINT S.A: Informacja o zawarciu umowy na finansowanie faktoringiem (ESPI)

22.12.2016 15:37

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2016

Data sporządzenia: 2016-12-22
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
Informacja o zawarciu umowy na finansowanie faktoringiem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku powziął informację o zawarciu przez Spółkę z Coface Poland Factoring sp. z o.o. (dalej: Faktor) umowy factoringu jawnego, bez regresu, z przejęciem ryzyka niewypłacalności dłużnika wraz z ubezpieczeniem ryzyka na podstawie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes (dalej: Umowa).Na podstawie zawartej Umowy Faktor zobowiązany jest się do świadczenia na rzecz Spółki usług faktoringowych, w tym do nabywania i finansowania bezspornych wierzytelności Spółki w stosunku do jej kontrahentów. Umowa obejmuje wierzytelności w walucie złoty, euro, funt brytyjski oraz korona duńska.Maksymalny limit finansowania w ramach factoringu wynosi 3 miliony złotych, a maksymalny okres kredytowania - 90 dni. Odsetki naliczane od salda kont rozliczeniowych wynoszą dla waluty złoty WIBOR 1M plus marża, dla euro EURIBOR 1M plus marża, dla funta brytyjskiego LIBOR 1M plus marża a dla korony duńskiej- CIBOR 1M plus marża.Zabezpieczeniem Umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Euler Hermes.Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie nie wywiera skutku w odniesieniu do wierzytelności nabytych i nabywanych przez Faktora. W określonych w Umowie przypadkach szczególnych, które nie odbiegają od standardowych stosowanych w tego typu umowach, Faktor może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.Emitent uznał informację o zawarciu Umowy za poufną z uwagi na wartość limitu kredytowego udzielonego przez Faktora i potencjalny istotny wpływ tej Umowy na sytuację finansową lub gospodarczą Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Krzysztof Fryc Prezes Zarządu

Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LABO PRINT S.AUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-476POZNAŃ
(kod pocztowy)(miejscowość)
RABCZAŃSKA1
(ulica)(numer)
+48 (61) 841 18 89+48 (61) 843 25 37
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
779-23-85-780301622668
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony