Zobacz wszytkie

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Formularz skonsolidowanego raportu rocznego (ESPI)

14.03.2017 01:09

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-14
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-231WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
JUTRZENKI137A
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
http://inwestor.wp.pl/
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży415 144325 58394 87577 801
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej80 86363 95118 48015 282
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem15 40015 4003 5193 680
Zysk / (strata) netto 53 8485 68612 3061 359
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej53 7564 33212 2851 035
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)28 339 62227 085 94828 339 62227 085 948
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)1,900,160,430,04
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej113 59188 00025 96021 028
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-92 613-160 755-21 165-38 414
Przepływy netto z działalności finansowej-24 78990 568-5 66521 642
Przepływy pieniężne netto razem-3 81117 813-8714 257
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa razem852 196749 879192 630175 966
Aktywa trwałe729 742638 195164 951149 758
Aktywa obrotowe122 454111 68427 67926 208
Zobowiązania długoterminowe330 132293 42674 62368 855
Zobowiązania krótkoterminowe113 33998 87425 61923 202
Kapitał własny408 725357 57992 38883 909
Kapitał zakładowy1 4341 413324332
Udziały niedające kontroli16 46715 6763 7223 679
Liczba akcji (w szt.)28 676 52128 252 78228 676 52128 252 782
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)14,2512,663,222,97
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (

j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
WPL_RS_2016_raport_finansowy_roczny_skonsolidowany.pdfRoczny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA za 2016 rok
WPL_RS_2016_opinia_biegłego_skonsolidowana.pdfOpinia biegłego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA za 2016 rok
WPL_RS_2016_raport_biegłego_skonsolidowany.pdf.pdfRaport biegłego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding SA za 2016 rok

Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-14Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2017-03-14Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarządu ds. FinansowychElżbieta Bujniewicz-Belka
2017-03-14Michał BrańskiCzłonek ZarząduMichał Brański
2017-03-14Krzysztof SierotaCzłonek ZarząduKrzysztof Sierota
podstrony