Zobacz wszytkie

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Formularz raportu rocznego (ESPI)

14.03.2017 01:16

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujący okresod 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-03-14
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-231WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
JUTRZENKI137A
(ulica)(numer)
+48 (22) 57 63 900+48 (22) 57 63 901
(telefon)(fax)
http://inwestor.wp.pl/
(e-mail)(www)
5213111513016366823
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży7 1635 2571 6371 256
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej-2 937-5 306-671-1 268
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem6 8415 3821 5631 286
Zysk /(strata) netto4 6094 3761 0531 046
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)28 339 62227 085 94828 339 62227 085 948
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)0,160,160,040,04
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 493-9 365-341-2 238
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-20 870-82 443-4 770-19 701
Przepływy netto z działalności finansowej5 492109 4381 25526 151
Przepływy pieniężne netto razem-16 87117 630-3 8564 213
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.12.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa razem486 295485 974109 922114 038
Aktywa trwałe484 211466 306109 451109 423
Aktywa obrotowe2 08419 6684714 615
Zobowiązania długoterminowe 3 44911 9987802 815
Zobowiązania krótkoterminowe1 9014 8034301 127
Kapitał własny480 945469 173108 713110 096
Kapitał podstawowy1 4341 413324332
Liczba akcji (w szt.)28 676 52128 252 78228 676 52128 252 782
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)16,7716,613,793,90
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (

j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
WPL_R_2016_sprawozdanie finansowe_jednostkowe.pdfRoczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Wirtualna Polska Holding S.A. za 2016 rok
WPL_R_2016_raport_biegłego_jednostkowy.pdfRaport biegłego do jednostkowego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding SA za 2016 rok
WPL_R_2016_opinia_biegłego_jednostkowa.pdfOpinia biegłego do jednostkowego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding SA za 2016 rok

Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-14Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2017-03-14Elżbieta Bujniewicz-BelkaCzłonek Zarzadu ds. FinansowychElżbieta Bujniewicz-Belka
2017-03-14Michał BrańskiCzłonek ZarząduMichał Brański
2017-03-14Krzysztof SierotaCzłonek ZarząduKrzysztof Sierota

Najważniejsze tematy

Najczęściej czytane

podstrony