Jesteś w: Strona główna » Giełda » NEWAG
Kurs bieżący 0,00
RSS

NEWAG

NEWAG Group [NWG]
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  NEWAG

Opis spółki

  

Grupa NEWAG S.A. jest pro­du­cen­tem wyso­kiej jako­ści, kon­ku­ren­cyj­nych cenowo pojaz­dów szy­no­wych, które sta­ran­nie pro­jek­tuje według potrzeb klienta.

Celem nad­rzęd­nym Grupy jest osią­gnię­cie pozy­cji lidera na rynku pro­duk­cji, moder­ni­za­cji oraz naprawy taboru kole­jo­wego w Pol­sce i moż­li­wość ofe­ro­wa­nia war­to­ści doda­nej klien­tom Grupy oraz zwięk­sza­nie war­to­ści Grupy dla jej akcjonariuszy.

Dzia­łal­ność Grupy była roz­sze­rzana w odpo­wie­dzi na potrzeby klien­tów dzia­ła­ją­cych na rynku pro­duk­cji, moder­ni­za­cji oraz naprawy taboru kole­jo­wego w Pol­sce. Celem tych dzia­łań było dotar­cie do nowej grupy klien­tów lub roz­wi­ja­nie współ­pracy z dotych­cza­so­wymi klien­tami. Roz­wo­jowi dzia­łal­no­ści Grupy towa­rzy­szyło roz­sze­rza­nie bazy klien­tów oraz ofe­ro­wa­nych nowych form współpracy.

Grupa zamie­rza reali­zo­wać nastę­pu­jące ini­cja­tywy stra­te­giczne:
• utrwa­la­nie prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej Grupy;
• poprawa efek­tyw­no­ści funk­cjo­no­wa­nia Grupy;
• roz­sze­rze­nie dzia­łal­no­ści Grupy na rynki zagra­niczne;
• sys­te­ma­tyczny wzrost przy­cho­dów ze sprze­daży;
• roz­wój kom­pe­ten­cji w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji nowych pojaz­dów kole­jo­wych;
• utrzy­ma­nie kon­ser­wa­tyw­nej stra­te­gii finan­so­wa­nia dzia­łal­no­ści; oraz
• zaspo­ka­ja­nie potrzeb klien­tów Grupy w obsza­rze wszyst­kich seg­men­tów dzia­łal­no­ści Grupy oraz zapew­nia­nie klien­tom ocze­ki­wa­nego poziomu jako­ści obsługi.

Debiut na GPW05.12.2013 r.
podstrony