Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Fitch Potwierdził Ratingi Gliwic na poziomie "A-"

23.10.2018 08:17  Gospodarka
Fitch Potwierdził Ratingi Gliwic na poziomie "A-" Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
 
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu w średnim okresie, pomimo presji na wydatki operacyjne. Ratingi odzwierciedlają rozważne zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi odzwierciedlają także umiarkowany poziom zadłużenia.
 
GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU 

Finanse (Status: Mocny): Ratingi odzwierciedlają oczekiwania Fitch, że w latach 2018-2020 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 150 mln zł (około 13%-14% dochodów operacyjnych), co będzie poniżej średniej z lat 2016-2017 (163 mln zł). 
 
W I półroczu 2018r. Gliwice utrzymały mocne wyniki operacyjne z nadwyżką operacyjną wynoszącą 115 mln zł (109 mln zł na koniec analogicznego okresu w 2017r.) lub ponad 20% dochodów operacyjnych. Powyższy wynik wzmocniony został rosnącymi dochodami z podatków w związku ekspansją gospodarczą (łącznie 8,2 % wzrostu licząc rok do roku, w szczególności z podatku od dochodów osób fizycznych oraz od nieruchomości) oraz prowadzoną przez Władze Miasta skuteczną polityką kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych. Dobre wyniki operacyjne i wpływy ze sprzedaży majątku, w połączeniu z wolniejszym tempem wykonywania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2018r., przyczyniły się do wystąpienia śródrocznej nadwyżki budżetowej w wysokości 52 mln zł (47.3 mln zł na koniec analogicznego okresu w 2017r.). 
 
Fitch spodziewa się, że wydatki operacyjne przyspieszą w drugiej połowie 2018r., w szczególności w obszarze oświaty w związku z wprowadzoną przez władze centralne reformą oraz w związku z rosnącą presją na wzrost wynagrodzeń w wyniku ogólnego trendu rynkowego. Fitch spodziewa się również umiarkowanego przyspieszenia wydatków majątkowych, zwłaszcza w IV kwartale 2018r., jednakże nie wykluczamy, że część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięta na rok następny. 
 
Fitch spodziewa się, że w średnim okresie deficyt budżetowy Gliwic wzrośnie do około 10% dochodów ogółem w związku z realizacją projektów inwestycyjnych, głównie współfinansowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Deficyt będzie finansowany z wolnych środków oraz nowym długiem. 
 
Fitch prognozuje, że w latach 2018-2020 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie 1 mld zł (średnio 25% wydatków budżetowych). Podobnie jak w latach poprzednich, Fitch spodziewa się, że Miasto będzie finansować większość wydatków majątkowych (ponad 70%) z nadwyżek bieżących, sprzedaży majątku oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Gliwic na finansowanie długiem.
 
Zadłużenie, zobowiązania i płynność (Status: Mocny): Gliwice w latach 2016 i 2017 ograniczały poziom zadłużenia, w związku z niższymi potrzebami pożyczkowymi oraz dobrymi wynikami budżetowymi. Fitch zgodnie ze scenariuszem prognoz zakłada, że zadłużenie bezpośrednie Miasta będzie rosło począwszy od 2018r., w związku z realizacją nowych inwestycji, ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (26% lub 269 mln zł na koniec 2017r.). 
 
Fitch zakłada, że w latach 2018-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne pomimo wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie 20%-30% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie około 3 lat (1,7 roku na koniec 2017r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu wynoszącego do 16 lat. 
 
Miasto nie jest narażone na ryzyko walutowe czy stopy procentowej, gdyż wg stanu na koniec 3 kwartału 2018r. całe zadłużenie bezpośrednie Gliwic jest w złotych polskich, oraz prawie całe jest oprocentowane według stałych stóp procentowych. Struktura zadłużenia nie wywiera dużej presji na budżet Miasta, ponieważ prawie całe zadłużenie, wg stanu na koniec 3 kwartału 2018r., pochodzi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI, „AAA”/Perspektywa Stabilna). Jest ono nisko oprocentowane oraz ma długi termin zapadalności. Ma to pozytywny wpływ na budżet Miasta, ponieważ ogranicza presję z tytułu obsługi zadłużenia. Fitch spodziewa się, że będzie to utrzymane, gdyż Miasto w celu sfinansowania inwestycji zawarło kolejną umowę kredytową z EBI.
 
Płynność Gliwic od lat jest dobra. W okresie 8 miesięcy 2018r. gotówka na rachunkach Miasta przewyższała roczną obsługę zadłużenia prawie 5 razy. Od lat stan wolnych środków Miasta na koniec roku przekracza planowaną na kolejny rok obsługę zadłużenia, co jest pozytywne dla ratingów. Fitch spodziewa się, że Miasto w latach 2018-2020 wykorzysta część wolnych środków na finansowanie inwestycji, jednak jego płynność pozostanie dobra.
 
Zarządzanie i administracja (Status: Mocny): Władze Miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową, co gwarantuje utrzymanie dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności Miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet Miasta związana jest także z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.
 
Gospodarka (Status: Neutralny): Fitch zakłada, że w latach 2018-2020 dochody podatkowe Miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,6% rocznie). Gliwice pod względem liczby mieszkańców są miastem średniej wielkości (182.156 mieszkańców według danych GUS na koniec 2016r.). Miasto jest częścią Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej (ponad 2 mln mieszkańców) w województwie śląskim. Gospodarka lokalna jest zdywersyfikowana oraz atrakcyjna dla inwestorów, z uwagi na lokalizację Miasta na skrzyżowaniu głównych połączeń kolejowych i drogowych oraz z uwagi na dostępność dobrze wykształconej i wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. W 2015r. (ostatnie dostępne dane) PKB na mieszkańca podregionu gliwickiego, który obejmuje Gliwice oraz okoliczne miasta i gminy stanowił 120% średniej krajowej.
 
Otoczenie instytucjonalno-prawne (Status: Neutralny): Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora samorządowego w Polsce pozostaje względnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne, a JST są zobowiązane podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje w określonych terminach i z zachowaniem określonej szczegółowości. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu.
 
Stawki podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości, mają ustawowo ustaloną stawkę maksymalną. Powyższe w pewnym stopniu powoduje zależność JST od decyzji zapadających centralnie i ogranicza ich elastyczność w zwiększaniu dochodów.
 
CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi IDR Gliwic są obecnie równe ratingom Polski („A-”/Perspektywa Stabilna). Mogą zostać podniesione jeżeli Gliwice utrzymają bardzo dobre wyniki operacyjne, ze wskaźnikiem spłaty długu trwale poniżej dwóch lat, a ratingi kraju zostaną podniesione. 
 
Obniżenie ratingów Polski zostanie uwzględnione w ratingach Gliwic. Obniżenie ratingu może wynikać również z trwałego pogorszenia się wyników operacyjnych lub znaczącego wzrostu zadłużenia Gliwic, w rezultacie czego wskaźnik spłaty długu przekroczy osiem lat.
 
Fitch Ratings

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes