Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Fitch potwierdził rating Województwa Mazowieckiego na poziomie "A-"

23.10.2018 08:21  Gospodarka
Fitch potwierdził rating Województwa Mazowieckiego na poziomie "A-" Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Województwa Mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej i w walucie krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest Stabilna. Dodatkowo Fitch potwierdził długoterminowy rating w walucie zagranicznej dla obligacji Województwa na poziomie „A-”.
 
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasze oczekiwanie, że w średnim okresie Województwo Mazowieckie utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność oraz, że zadłużenie bezpośrednie będzie spadać. Ratingi uwzględniają również wysokie ryzyko pośrednie Województwa, związane ze stałymi, znacznymi potrzebami finansowymi podmiotów leczniczych. Według naszej oceny ryzyko to nie zmniejszy się w średnim okresie.
 
GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU

Finanse (status: mocny, trend: stabilny): Podtrzymujemy nasze prognozy, zgodnie z którymi w średnim okresie Województwo Mazowieckie będzie wykazywać solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20%-25%. Będzie to wynikiem utrzymywania wydatków bieżących pod kontrolą (Województwo realizuje program postępowania ostrożnościowego) oraz oczekiwanego wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). CIT jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu Mazowieckiego (60%-76% dochodów operacyjnych), zależnym od sytuacji w gospodarce narodowej. Fitch zmienił prognozę wzrostu PKB dla Polski z 4,4% do 4,8% w październiku 2018r. Wzrost ten przełoży się na wyższe o około 12% dochody CIT Województwa (spodziewane 2,3 mld zł). 
 
Nadwyżka operacyjna Województwa w 2018r. może wynieść 800 mln zł (2017r.: 727 mln zł) i ponad trzykrotnie przewyższać roczną obsługę długu. Lepsza realizacja dochodów podatkowych oznacza dla niego wyższe wpłaty na subwencję ogólną dla województw (tzw. „janosikowe”) w latach 2019-2020, gdyż wysokość tych wpłat ustalana będzie na podstawie dochodów podatkowych zrealizowanych w latach 2017-2018. Od 2019r. oczekujemy niższej nadwyżki operacyjnej, niemniej jednak będzie ona co najmniej dwukrotnie wyższa od prognozowanej rocznej obsługi długu.
 
Zadłużenie, zobowiązania finansowe i płynność (status: mocny, trend: stabilny): Zadłużenie Województwa Mazowieckiego spada od 2014r. Oczekujemy, że spadnie ono z 1,0 mld zł spodziewanego na koniec 2018r. do około 900 mln zł na koniec 2021r. Będzie to związane z wykupem obligacji (koniec czerwca 2018r.: 239 mln zł) oraz niską presją na nowy dług wynikającą z planowanego programu inwestycyjnego. Zakładamy, że wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) Województwa Mazowieckiego pozostanie na bezpiecznym poziomie wynoszącym mniej niż dwa lata (2018r.: spodziewane 1,4 roku).
 
Województwo Mazowieckie narażone jest na ryzyko walutowe, gdyż ponad 40% portfela kredytowego na koniec czerwca 2018r. stanowiło zadłużenie denominowane w euro (program obligacji, kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy). Oczekujemy, że do końca 2019r. udział ten spadnie do 20% wartości portfela w związku z wykupem euro obligacji. Prognozujemy, że płynność Mazowieckiego pozostanie bardzo dobra i będzie stanowić rezerwę na wypadek nieoczekiwanej zmiany kursów walut. Średni stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Województwa w okresie styczeń-sierpień 2018r. wyniósł 394 mln zł, w porównaniu do 417 mln zł w okresie styczeń-sierpień 2017r.
 
Przewidujemy, że ryzyko pośrednie związane ze spółkami i podmiotami leczniczymi Województwa pozostanie wysokie. Jest to związane ze słabą sytuacją finansową tych ostatnich i wiąże się z ciągłymi znacznymi potrzebami udzielania im wsparcia finansowego (w formie dopłat kapitałowych, poręczeń i pożyczek) przez Mazowieckie. Prognozujemy, że wsparcie to może wynieść do 150 mln zł rocznie w średnim okresie. Natomiast sytuacja finansowa spółek kolejowych, których zadłużenie jest najwyższe spośród wszystkich spółek wojewódzkich (około 60% zadłużenia pośredniego) jest dobra. Dzięki zawartym z Województwem długoterminowym umowom na świadczenie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich spółki te są w stanie samodzielnie obsłużyć swój dług.
 
Gospodarka (status: mocny, trend: stabilny): W 2016r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca Mazowsza (ponad 5 milionów mieszkańców) stanowił 160% średniej krajowej i 109% średniej unijnej EU-28. Stopa bezrobocia w Województwie na koniec lipca 2018r. wyniosła 5,1% i była niższa od średniej krajowej (5,9%). Województwo charakteryzuje znaczne zróżnicowanie w poziomie rozwoju poszczególnych podregionów. W celu zapewnienia słabszym podregionom dostępu do bezzwrotnych środków unijnych w przyszłej perspektywie budżetowej, w 2018r. nastąpił podział statystyczny Mazowsza na dwie jednostki statystyczne NUTS 2.
 
Zarządzanie i administracja (status: neutralny, trend: stabilny): Zarząd Województwa ma za zadanie zapewnić zgodność działań z postanowieniami programu postępowania ostrożnościowego, mającego na celu ograniczanie wzrostu wydatków oraz zadłużenia. Największymi wyzwaniami dla Zarządu Województwa Mazowieckiego są: słaba sytuacja podmiotów leczniczych oraz zwiększenie tempa inwestycji infrastrukturalnych, które spowolniło w latach 2012-2014. 
 
Otoczenie prawne (status: neutralny, trend: stabilny): Otoczenie instytucjonalno-prawne sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce pozostaje relatywnie stabilne. Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. JST są zobowiązane podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje, w określonych terminach i z zachowaniem określonej szczegółowości. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu.
 
CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi mogą zostać podniesione, jeżeli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto Mazowieckiego spadną poniżej 70% dochodów bieżących (2018r.: wstępnie 68%) oraz gdy Województwo utrzyma trwale solidne wyniki operacyjne wyrażone marżą operacyjną powyżej 20% i gdy podniesione zostaną ratingi Polski.
 
Ratingi Mazowieckiego mogą zostać obniżone w przypadku gdy zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto będą trwale wyższe niż 120% dochodów bieżących oraz gdy wyniki operacyjne znacząco się pogorszą.
 
Fitch Ratings

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes