Grupa Azoty
PARTNER
SERWISU
Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Fitch potwierdził ratingi Miasta Torunia na poziomie "BBB"

17.04.2018 08:27  Gospodarka
Fitch potwierdził ratingi Miasta Torunia na poziomie "BBB" Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings) dla Miasta Torunia dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)“. Perspektywa ratingów jest Stabilna. 
 
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe  i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem  i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji. 
 
GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU 

Finanse: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Zdaniem Fitch, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wynoszącą powyżej 100 mln zł lub 1,2x wyższą niż roczna obsługa zadłużenia (włączając raty oraz odsetki). Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) powinien pozostać na poziomie 11 lat, znacznie poniżej ostatecznego terminu spłaty zadłużenia wynoszącego 25 lat.
 
W 2017r. wyniki operacyjne Torunia były dobre. Nadwyżka operacyjna wyniosła 116 mln zł  i była 1,5x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia. Wydatki operacyjne wzrosły o 4% tj. poniżej wzrostu dochodów operacyjnych o 5% (po wyłączeniu transferów na program „Rodzina 500+” dla porównywalności danych). Wzrost dochodów był spowodowany rosnącymi wpływami z podatków, w tym dochodowych (o 8%) oraz lokalnych (o 3%) wspierany przez wciąż rosnącą gospodarkę krajową oraz rozwój bazy podatkowej Miasta.
 
W 2017r. Miasto odnotowało deficyt budżetowy w wysokości 19 mln zł lub 1,5% dochodów ogółem, niższy niż planowany na początek roku. Wynika to z mniejszego tempa inwestycji współfinansowanych dotacjami unijnymi, których część została przesunięta na 2018r. Według scenariusza bazowego Fitch, wyniki Torunia w latach 2018-2020 będą zbilansowane, jednak gdyby Miasto zwiększyło zakres inwestycji może odnotowywać deficyty budżetowe. W średnim okresie wydatki majątkowe mogą wynosić średnio 230 mln zł rocznie. Inwestycje będą w większości finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących oraz nowego zadłużenia.

Dług: Status Neutralny/ Trend Stabilny

Zdaniem Fitch zadłużenie bezpośrednie Miasta pozostanie poniżej 85% dochodów bieżących w latach 2018-2020, ponieważ wzrost dochodów powinien rekompensować spodziewany wzrost długu. Na koniec 2017r. zadłużenie bezpośrednie Miasta wynosiło 887 mln zł lub 87% dochodów bieżących (2016r.: 890 mln zł i 94%)
 
Realizacja ambitnego planu inwestycyjnego w przeszłości przełożyła się na dość wysokie zadłużenie Torunia. Na koniec 2017r. zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto Miasta stanowiły 114% dochodów bieżących. Toruń przekazał realizację niektórych dużych projektów infrastrukturalnych spółkom miejskim, które finansowały inwestycje z zadłużenia oraz z dotacji unijnych. Toruń wspiera spółki w formie dopłat do kapitału (około 35 mln zł rocznie), które są uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej Miasta. 
 
Zarządzanie i administracja: Status Neutralny/ Trend Stabilny

Dobre zarządzanie finansowe i strategiczne w Mieście, w szczególności w zakresie długoterminowych prognoz finansowych oraz bieżącego monitorowania sytuacji gospodarczej i finansowej, jest czynnikiem wspierającym rating. Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, z równomiernie rozłożoną spłatą oraz utrzymywanie nadwyżki bieżącej na poziomie wystraczającym do rocznej obsługi długu.
 
Otoczenie i instytucjonalno-prawne: Status Neutralny/ Trend Stabilny

Fitch oceania otoczenie sektora samorządowego w Polsce jako neutralne. Działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu. Stawki podatków lokalnych takich jak podatek od nieruchomości, mają ustawowo ustaloną stawkę maksymalną. Powyższe w pewnym stopniu powoduje zależność JST od decyzji zapadających centralnie i ogranicza ich elastyczność w zwiększaniu dochodów.
 
Gospodarka: Status Neutralny/ Trend Stabilny

Toruń jest średniej wielkości Miastem, liczącym około 190.000 mieszkańców. PKB na mieszkańca dla podregionu bydgosko-toruńskiego, gdzie położone jest Miasto, wynosił 104% średniej krajowej w 2015r. Gospodarka Miasta jest zdywersyfikowana, z dużym udziałem sektora usług. Toruń jest ważnym ośrodkiem kultury i nauki. W Mieście uczy się około 40.000 studentów, co zapewnia dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowników. Każdego roku Miasto odwiedza około dwóch milionów turystów m.in. z uwagi na Zespół Staromiejski Torunia wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 
 
CZYNNIKI ZMIANY RATINGU

Ratingi mogą zostać podniesione, jeśli zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto Miasta spadną poniżej 100% dochodów bieżących, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych wyników na poziomie operacyjnym odzwierciedlonym we wskaźniku spłaty długu poniżej 10 lat. 
 
Obniżenie ratingu może nastąpić w przypadku, gdy zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto przekroczą 150% dochodów bieżących lub nadwyżka operacyjna będzie  w sposób trwały niewystarczająca do obsługi zadłużenia (raty plus odsetki).

Fitch Ratings
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes