Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Konsultacje 'Krajowego planu na rzecz energii i klimatu' potrwają do 18 II

15.01.2019 13:09  Gospodarka
Konsultacje 'Krajowego planu na rzecz energii i klimatu' potrwają do 18 II Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu "Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030" (KPEiK). Uwagi do projektu można składać do 18 lutego 2019 r., podał resort. Projekt przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS o 7% do 2030 r. i osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto do 2030 r.

"Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii energetycznej tj.

- bezpieczeństwa energetycznego,

- wewnętrznego rynku energii,

- efektywności energetycznej,

- obniżenia emisyjności oraz

- badań naukowych, innowacji i konkurencyjności" - czytamy w komunikacie.

Zawarte w planie założenia i cele oraz polityki i działania wskazują priorytety działań w pięciu wymiarach unii energetycznej, w tym m.in. cele na 2030 r. stanowiące krajowy wkład do realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych tj. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Dokument wskazuje również polityki i działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Do dokumentu załączono także dwa załączniki:

- Obecna sytuacja i prognozy przy istniejących politykach i środkach - zawiera analizę wpływu już istniejących polityk i działań (do końca 2017 r.), czyli tzw. Scenariusz Odniesienia (ODN).

- Ocena skutków planowanych polityk i środków - stanowi tzw. Scenariusz Polityki Klimatyczno-Energetycznej (PEK) w perspektywie 2030 r., który powstał na podstawie wniosków z analizy oddziaływania przygotowywanych do wdrożenia polityk i działań.

"Cel redukcyjny dla Polski w zakresie emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS został określony na poziomie -7% w 2030 r. w porównaniu do poziomu w roku 2005" - czytamy w dokumencie.

W ramach ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko przewidziano:

- cel pośredni - do 2025 r. redukcja emisji CO2 w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych o 15% w odniesieniu do roku 2021;

- cel główny - do 2030 r. redukcja emisji CO2 w samochodach osobowych i lekkich samochodach dostawczych o 30% w odniesieniu do roku 2021.

Cele dotyczące adaptacji do zmian klimatu to:

- wzrost poziomu lesistości kraju do 31%;

- zwiększenie pojemności obiektów małej retencji wodnej;

- zwiększenie stopnia redukcji rocznego odpływu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast;

- zwiększenie udziału powierzchni objętej obowiązującymi planami; zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej kraju.

W projekcie zapisano także zmniejszenie udziału węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej do 60% w 2030 roku i dalszy trend spadkowy do 2040 r.

"W ramach realizacji ogólnounijnego celu na 2030 r. Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele transportowe), co zależne jest od konkurencyjności tych źródeł oraz ich miejsca i użyteczności dla systemu. Istotny wpływ na skalę wykorzystania OZE będzie mieć postęp technologiczny - zarówno w zakresie aktualnie znanych sposobów wytwarzania energii, jak i w zupełnie nowych technologiach, ale także w technologiach magazynowania energii. Ocenia się, że w perspektywie 2030 r. udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie będzie zwiększał się o 1-1,3 pkt proc. średniorocznie" - czytamy dalej.

W transporcie przewiduje się osiągniecie 10% udział energii odnawialnej w 2020 r. oraz 14% w perspektywie 2030 r. Do 2030 r. przewiduje się wzrost udziału OZE do ok. 27% w produkcji energii elektrycznej netto.

Plan przewiduje osiągnięcie ok. 15% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2022 r., ok. 17% w 2025 r. i ok. 19% w 2027 r.

W projekcie przewidziano także wzrost wykorzystania biomasy i biopaliw, zwiększenie dynamiki rozwoju mikroinstalacji OZE.

"Polska deklaruje krajowy cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2030 r. na poziomie 23% w odniesieniu do zużycia energii pierwotnej według prognozy PRIMES 2007" - czytamy także w projekcie.

Przewidywana wartość docelowa oszczędności energii na lata 2021-2030, związana z podjęciem działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków powinna wynieść 43 440,1 MWh.

W wymiarze bezpieczeństwa energetycznego zapisano budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej do 2033 r., rozbudowę mocy wytwórczych, dywersyfikację dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, działania na rzecz zwiększenia krajowego wydobycia gazu, rozwój elektromobilności oraz utrzymanie autonomii w zakresie importu energii elektrycznej z państw trzecich.

W wymiarze wewnętrznego rynku energii przewidziano zwiększenie dostępności i przepustowości obecnych połączeń transgranicznych, rozbudowę infrastruktury, w tym transgranicznej oraz integrację rynku. Podkreślono plany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej. Wśród celów znalazło się także ograniczenie ubóstwa energetycznego.

Obowiązek sporządzenia krajowego planu na rzecz energii i klimatu wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Projekt KPEiK został opracowany zgodnie z szablonem wskazanym w ww. unijnym rozporządzeniu i przekazany do Komisji Europejskiej w wypełnieniu obowiązku wynikającego z art. 9 tego rozporządzenia, podał resort.

Finalna wersja polskiego KPEiK zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej do 31 grudnia 2019 r.

ISBnews

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes