Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Muzeum Śląskie w Katowicach ogłasza sprzedaż nieruchomości

30.05.2018 09:32  Gospodarka
Muzeum Śląskie w Katowicach sprzedaje budynek przy katowickim rynku, który służył za siedzibę instytucji od 1984 roku. Cena wywoławcza nieruchomości to 14 100 000 zł netto.
 
Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość gruntowa położona w centrum miasta Katowice przy ul. Korfantego 3. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku oraz trzech garaży stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest Muzeum Śląskie w Katowicach. Właścicielem gruntu jest Województwo Śląskie . Obszar gruntu: 1498 m2, powierzchnia użytkowa budynku: 3045 m², łączna powierzchnia 3 szt. garaży: 84 m2. Szczegółowy opis nieruchomości dostępny jest w siedzibie Sprzedającego i na wniosek zainteresowanych może zostać udostępniony. Przedmiot sprzedaży można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym.
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 18.06.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Śląskiego, przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, Biuro podawcze, pokój G2.10, poziom P+2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na sprzedaż nieruchomości gruntowej i budowlanej zlokalizowanej przy al. Wojciecha Korfantego 3 w Katowicach” oraz nazwę Oferenta.
 
Kwota wywoławcza to 14.100.000,00 PLN netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% minimalnej ceny wywoławczej, tj. 1.410.000,00 PLN na rzecz Muzeum Śląskiego, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700 z podaniem tytułu wpłaty „Wadium – sprzedaż nieruchomości” nie później niż na 1 dzień przed  upływem terminu składania ofert.

Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na wyżej wymieniony rachunek. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 14 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez Oferenta, który wygrał przetarg może zostać na wniosek oferenta zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 
Pełna treść regulaminu przetargu dostępna w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes