Jesteś w: Strona główna » Biznes » Gospodarka

Wynik finansowy netto banków wzrósł o 10,8% r/r do 11,64 mld zł w I-III kw

07.12.2018 10:27  Gospodarka
Wynik finansowy netto banków wzrósł o 10,8% r/r do 11,64 mld zł w I-III kw Wynik finansowy netto sektora bankowego w I-III kw. 2018 r. wyniósł 11 636 mln zł i był o 10,8% wyższy w skali roku, a 96,1% banków odnotowało w tym czasie zysk netto. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,9% i wyniosła 1 867 881 mln zł na koniec września br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Wynik finansowy netto w okresie trzech kwartałów 2018 r. wyniósł 11,6 mld zł, na co składały się zyski netto 589 banków w kwocie 12,2 mld zł oraz straty netto 24 banków (17 komercyjnych, w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych oraz 7 banków spółdzielczych) o wartości 0,5 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Całkowite przychody operacyjne wyniosły 50 074 mln zł i były wyższe o 5,8% r/r. 

"Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 2,7 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,7 mld zł i przychodów z tytułu dywidend o 0,5 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 0,5 mld zł" - czytamy dalej. 

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8,6% r/r do 34 118 mln zł w I-III kw., zaś wynik z prowizji zmniejszył się w tym czasie o 4,9% do 9 811 mln zł. 

Przychody z tytułu dywidend wzrosły o 43,4% r/r do 1 572 mln zł. 

Koszty administracyjne banków wzrosły o 5,9% r/r do 26 025 mln zł w I-III kw. 2018 r.

"Koszty pracownicze stanowiły 50,2% kosztów administracyjnych (mniej o 0,1 pkt proc.). Wzrost kosztów pracowniczych o 0,7 mld zł wynikał głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – o 0,5 mld zł (5,1%). Spośród pozostałych kosztów administracyjnych najszybciej rosły koszty marketingowe (o 0,2 mld zł, tj. 29,6%) oraz koszty informatyczne (o 0,2 mld zł, tj. 10,6%)" - podał także GUS. 

Suma bilansowa banków wzrosła o 6,9% r/r do 1 867 881 mln zł na koniec września - największą pozycją aktywów były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 85,1% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 11,0%. 

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 4% r/r do 1 084 846 mln zł.

"Kredyty dla przedsiębiorstw są w większości (54,3%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (409,7 mld zł, w tym 105,6 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (156,5 mld zł) stanowiły łącznie 81,5% kredytów gospodarstw domowych" - czytamy dalej. 

GUS podał, że depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 200,0 mld zł (wzrost o 6,7%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 095,5 mld zł (więcej o 7,5%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 104,5 mld zł (mniej o 1,4%).

"W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 13,6% i spadek depozytów terminowych o 2,4%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 13,8%, a depozytów terminowych zmniejszyła się o 1,3%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 11,2%, a wartość depozytów terminowych tego sektora zmniejszyła się o 9,2%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 3,7 pkt proc. (do 39,8%). Udział depozytów terminowych w sektorze niefinansowym obniżył się o 3,4 pkt proc. (do 38,2%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 4,9 pkt proc. (do 57,1%)" - podano również. 

Kapitały własne banków zwiększyły się o 4,9% w skali roku do 205 695 mln zł na koniec września.

Działalność operacyjną w końcu września 2018 r. prowadziło 613 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63 banki. Jednak, na skutek połączenia dwóch banków z przeważającym udziałem kapitału polskiego oraz rozpoczęcia działalności przez jeden nowy oddział instytucji kredytowej zaszły zmiany w strukturze tej grupy. Liczba banków z przewagą kapitału polskiego zmniejszyła się o 1 bank, a liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego zwiększyła się o 1 bank. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 550, z powodu połączenia 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi, podsumowano. 

ISBnews


 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes