Fitch: Inwestycje JST a nowy wskaźnik zadłużenia

28.01.2014 18:59  Inwestowanie
Spełnić nowy wskaźnik zadłużenia: Wyższa nadwyżka bieżąca i przychody ze sprzedaży majątku powinny ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego (JST) spełnić nowy wskaźnik zadłużenia obowiązujący od stycznia 2014r. na mocy ustawy o finansach publicznych.

Kluczowe znaczenie mają tu przede wszystkim wyniki operacyjne JST, gdyż nowy wskaźnik zadłużenia tworzy relację pomiędzy obsługą zadłużenia (spłatą kapitału i odsetek), a średnią z sumy nadwyżki bieżącej oraz dochodów ze sprzedaży majątku JST z ostatnich trzech lat. Według Fitch Ratings, słabsze wyniki operacyjne lub niższe wpływy ze sprzedaży majątku mogą skłonić JST do zadłużania się za pośrednictwem spółek lub wykorzystywania innych źródeł dla sfinansowania inwestycji. Spółki samodzielnie obsługujące dług: Dług spółek, których właścicielem są JST, nie jest konsolidowany w budżetach JST. Zadłużenie spółek nie wpływa na wskaźnik zadłużenia JST, jeśli źródłem przychodów spółek są głównie opłaty uiszczane przez odbiorców końcowych ich usług, a nie środki przekazywane przez JST.

W pozostałych przypadkach wypłaty JST, takiej jak z tytułu gwarancji udzielonych na zabezpieczenie długu spółek czy wynagrodzenie płacone przez JST spółkom za ich usługi (np. na podstawie długoletnich umów) mogą zwiększyć wydatki operacyjne JST, co w konsekwencji obciąża ich wskaźnik zadłużenia. Obligacje przychodowe: Ustawa o obligacjach dopuszcza możliwość wyłączania ze wskaźnika zadłużenia dług powstały w wyniku emisji obligacji przychodowych przez JST. Fitch spodziewa się, że w średnim i długim okresie JST mogą korzystać z tego wyłączenia i zacząć chętniej finansować inwestycje przy wykorzystaniu obligacji przychodowych.

Mało projektów PPP: Fitch oczekuje, że w średnim i długim okresie JST będą częściej wykorzystywały formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) do finansowania inwestycji. Wśród JST ocenianych przez Fitch jedynie Miasto Poznań (A-/stabilna) rozpoczęło realizację w tej formule projektu budowy oraz eksploatacji spalarni odpadów komunalnych, o szacunkowej wartości około 725 mln zł. Pozostałe projekty JST, takie jak budowa parkingów, modernizacja i rozbudowa infrastruktury JST (szkół, szpitali, obiektów sportowych), nawet jeśli mają niższą wartość niż spalarnia odpadów, znajdują się wciąż na wstępnym etapie.

Wydatki majątkowe: W opinii Fitch istnieje możliwość, że niektóre samorządy mogą rozważać przeklasyfikowanie wydatków bieżących z tytułu płatności dokonywanych przez JST do swoich spółek na podstawie długoletnich umów o świadczenie usług, na wydatki majątkowe. Jeśli JST zdecyduje o podwyższeniu kapitału podstawowego spółki w postaci wpłaty gotówki, wtedy wydatek ten będzie miał charakter majątkowy i pozostanie neutralny dla wskaźnika zadłużenia JST, w odróżnieniu od płatności dokonywanych na podstawie umów o świadczenie usług. Model ten może być stosowany w przypadku spółek transportowych, które często otrzymują od samorządów wynagrodzenie za świadczone usługi przewozowe. Płatności te zawarte są w dziale transport i łączność, stanowiących około 10%-15% (dla miast) i 20%-25% (dla województw) wydatków operacyjnych ogółem. Fitch zakłada, że w sytuacji wyjątkowej JST, by spełnić wskaźnik zadłużenia, mogą zdecydować się na taką operację, jednak tego typu przypadki będą przez Agencję ściśle monitorowane.

Finansowanie inwestycji: Fitch uważa, że starania JST zmierzające do poprawy wyników operacyjnych, wykorzystujące ich elastyczność finansową mogą być utrudnione w roku wyborczym 2014. Zwiększanie przychodów ze sprzedaży majątku, w tym również na rzecz własnych spółek, może być trudne przy obecnej koniunkturze na rynku nieruchomości.

W tej sytuacji Fitch spodziewa się, że w celu spełnienia wskaźnika zadłużenia, część JST może ograniczyć wydatki majątkowe, a pozostałe mogą realizować niektóre inwestycje za pośrednictwem swoich spółek, finansować projekty w formule PPP lub emitować obligacje przychodowe.

Ocena Fitch: Do oceny zdolności kredytowej JST Fitch korzysta z własnych kryteriów oceny, tym niemniej Agencja będzie uwzględniać również skuteczność działań Władz JST i zastosowane metody służące spełnieniu nowego wskaźnika zadłużenia.

Fitch Ratings

kk

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

inwestowanie