Koncesje i licencje

13.03.2009 11:13  Jak założyć firmę?
Koncesje i licencje
W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziemy się musieli starać, gdy zamierzamy prowadzić następujące rodzaje działalności:

▪ poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
▪ wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
▪ wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
▪ ochrona osób i mienia;
▪rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
▪ przewozy lotnicze.

O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Dziedziny należące do działalności regulowanej:

▪ prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
▪ prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
▪ przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
▪ organizacja wyścigów konnych
▪ wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
▪ usługi detektywistyczne;
▪ konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
▪ obrót materiałem siewnym;
▪ wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
▪ prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;
▪ działalność telekomunikacyjna;
▪ organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
▪ świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
▪ prowadzenie kantoru;
▪ prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
▪ działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
▪ prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
▪ organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

Dziedziny wymagające uzyskania licencji:

▪ wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
▪ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
▪ prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Źródło:ifirma.pl

as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes