Krok po kroku do sukcesu

19.09.2008 10:19  Jak założyć firmę?
Krok po kroku do sukcesu
Biznesplan

Sukces Twojego przedsięwzięcia biznesowego w dużej mierze zależy od właściwie sporządzonego biznesplanu. Powinien on być wykonywany nie tylko w momencie zakładania nowego biznesu, ale także przy pozyskiwaniu źródeł finansowania (kredyty, dotacje), podejmowaniu decyzji o ważnych inwestycjach dla przedsiębiorstwa, reorganizacji firmy czy przy łączeniu podmiotów gospodarczych (fuzje).

Biznesplan możesz opracować samodzielnie lub też zlecić jego wykonanie wyspecjalizowanej firmie doradczej, dzięki czemu zyskasz gwarancję precyzyjnego i bezbłędnego wykonania planu.

Funkcje i cele biznesplanu

Biznesplan spełnia wiele ważnych funkcji, które można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje wewnętrzne pozwalają na dokładne przeanalizowanie wewnętrznych warunków Twojego przedsięwzięcia, czyli określenie mocnych i słabych stron. Natomiast funkcja zewnętrzna polega na przedstawieniu Twojego pomysłu podmiotom zewnętrznym, takim jak banki, inwestorzy czy partnerzy biznesowi.

Istnieje wiele kryteriów, które pozwalają wyróżnić różne typy biznesplanów. Biorąc pod uwagę horyzont czasowy można wyodrębnić następujące biznesplany:

- krótkookresowe,
- średniookresowe,
- długookresowe.

Biznesplan krótkookresowy obejmuje analizę działalności w okresie do dwunastu miesięcy. Tego typu plan powinien systematycznie wykonywać przedsiębiorca w każdym roku działania swojej firmy. Średniookresowe biznesplany prognozują stan twojego przedsięwzięcia w ciągu najbliższych trzech lat. Największym stopniem skomplikowania charakteryzują się biznesplany długookresowe, których horyzont czasowy wynosi zazwyczaj pięć lat. Plany średnio- i długookresowe są niezbędnymi dokumentami przy pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa.

Ze względu na stopień szczegółowości możemy wyróżnić biznesplany podstawowe i rozszerzone. Proste biznesplany mają na celu ogólne przedstawienie działalności, natomiast rozszerzone muszą szczegółowo analizować wszystkie aspekty działalności firmy, ze szczególnym uwzględnieniem czynników finansowych.

Należy pamiętać, że nie istnieje uniwersalny szablon dobrego biznesplanu. Struktura i objętość zależy od celu sporządzania planu, jednak można wyróżnić punkty, które każdy biznesplan zawierać powinien.

Przykładowa struktura biznesplanu:

1.Streszczenie
2.Charakterystyka przedsięwzięcia
3.Misja, wizja
4.Cele (krótko i długo terminowe)
5.Analiza rynku
6.Plan marketingowy
7.Plan organizacyjny
8.Analiza SWOT
9.Harmonogram działań
10.Analiza finansowa

Struktura biznesplanu

Pierwszym i niezwykle ważnym punktem każdego biznesplanu jest jego streszczenie. Jest ono zawsze opracowywane dopiero po sporządzeniu całego biznesplanu, a jego zadaniem jest przekonanie czytelnika do przeczytania całego dokumentu. Streszczenie powinno być konkretne i zwięzłe.

Kolejną część planu stanowi charakterystyka przedsięwzięcia. W tym punkcie musi być określona nazwa oraz forma prawna planowanej działalności. W przypadku nowopowstającej firmy należy określić czynności formalnoprawne, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem działalności, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa już istniejącego warto przedstawić krótką historię firmy. Konieczne jest również przedstawienie właścicieli, zarządu, a także krótki opis planowanego przedsięwzięcia.

W każdym biznesplanie powinna być ukazana misja i wizja firmy. Wiele osób myli ze sobą te dwa pojęcia. Misja jest zasadą działalności gospodarczej, określa cele jakie dana firma ma spełniać, aby zaspokoić konkretne potrzeby klientów. Wizja natomiast jest obrazem przedsiębiorstwa w przyszłości.

Następnym etapem sporządzania biznesplanu jest określenie celów działania. Warto je podzielić na cele krótko- i długoterminowe. W prawidłowym wyznaczaniu celów pomocna jest „zasada S.M.A.R.T.”, która zakłada, że każdy cel powinien być:

- Prosty (Simple),
- Mierzalny (Measurable),
- Osiągalny (Achievable),
- Istotny (Relevant),
- Określony w czasie (Timely defined).

Po wyznaczeniu celów należy przedstawić analizę rynku, na którym firma działa lub zamierza działać. Ta część biznesplanu często bywa najbardziej czasochłonna ze względu na konieczność przeprowadzenia badań marketingowych, które można wykonać we własnym zakresie lub korzystając z usług profesjonalnych firm badawczych. Wiąże się to jednak ze znacznymi nakładami finansowymi.

W wykonaniu analizy rynku może pomóc skrupulatne przejrzenie zasobów internetu. Często można znaleźć pomocne raporty, wyniki badań czy też analizy dotyczące interesującego nas obszaru rynku.

Wykonując tę część biznesplanu, należy dokładnie określić i scharakteryzować rynek docelowy, uwzględniając opis wybranego segmentu rynku, cechy nabywców oraz analizę konkurencji. Konieczna jest również analiza potencjalnego popytu oraz wielkości sprzedaży. Analiza rynku powinna być możliwie jak najbardziej szczegółowa, wówczas pozwoli na wyciągniecie wniosków i podjęcie odpowiednich decyzji, które zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu danego przedsięwzięcia.

Plan marketingowy powinien być skonstruowany zgodnie z koncepcją marketing-mix, czyli powinien dotyczyć takich aspektów jak:

- Produkt,
- Cena,
- Dystrybucja,
- Promocja.

Opis produktu powinien zawierać charakterystykę trzech podstawowych poziomów: produktu głównego, produktu postrzeganego przez odbiorcę oraz produktu rozszerzonego, uwzględniającego usługi i warianty dodatkowe.

Ważne jest dokładne ustalenie strategii cenowej. Na jej kształt wpływ ma ogólna strategia firmy, koszty produkcji, popyt i podaż oraz ceny produktów konkurencyjnych i substytutów. Wyznaczając strategię dystrybucji największe znaczenie ma wybór odpowiednich kanałów dystrybucji (bezpośredni czy pośredni, długi czy krótki). O wyborze odpowiednich kanałów decydują takie czynniki, jak cechy rynku docelowego, rodzaj oferowanego produktu, cele przedsiębiorstwa i zachowanie konkurencji w tym zakresie.

Ostatnim elementem marketingu-mix, który należy określić w biznesplanie, jest promocja, czyli omówienie działań promocyjnych takich jak reklama, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, sprzedaż osobista, public relations. Odpowiedni dobór poszczególnych instrumentów zależy od fazy cyklu życia produktu, budżetu promocji, przyjętych celów promocyjnych, specyfiki adresatów promocji oraz charakteru produktu.

Plan marketingowy powinien precyzować co jest do zrobienia z zakresu szeroko rozumianej promocji, jak to zrobić, kiedy będzie to zrobione i kto jest za to odpowiedzialny. Po części marketingowej kolejną część biznesplanu stanowi opis planu organizacyjnego przedsiębiorstwa. W tej części należy dokładnie sprecyzować strukturę organizacyjną firmy oraz  przedstawić informacje o zasobach ludzkich, sposobach zarządzania personelem i ich motywowania.

Po dokonaniu kompleksowego opisu przedsięwzięcia oraz dokładnej analizie wszystkich elementów rynku można sporządzić analizę SWOT. Czyli uszeregować dotychczasowe informacji i wnioski z nich wynikające w następujące grupy:

- Mocne i słabe strony (Strong, Weaknesses),
- Szanse i zagrożenia (Opportunities, Threats).

Pierwsza grupa (mocne i słabe strony) dotyczy czynników wewnętrznych firmy. Natomiast szanse i zagrożenia odnoszą się do otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa, które pośrednio, ale w znacznym stopniu wpływa na jego sytuację (konkurencja, uwarunkowania prawne, polityka państwa, trendy rynkowe itp.).

Ważny jest obiektywizm przy konstruowaniu analizy SWOT. Jednak wzorowy biznesplan powinien eksponować w szczególności mocne strony przedsiębiorstwa, po to, aby stworzyć zaufanie wśród czytelników (inwestorów, analityków kredytowych, kontrahentów, partnerów biznesowych).

Harmonogram działań ma na celu rozplanowanie w czasie poszczególnych czynności przedstawionych w biznesplanie. Najczęściej stosuje się metodę graficzną, która pozwala na obrazowe przedstawienie ściśle określonych dat rozpoczęcia i zakończenia realizowanych zadań.

Ostatnim, ale najtrudniejszym i jednocześnie najważniejszym elementem biznesplanu jest analiza finansowa. Należy w pierwszej kolejności przedstawić i precyzyjnie określić wielkość nakładów finansowych, z których inwestycja będzie realizowana, a także sprecyzować źródła jej finansowania. W tej części musi być przedstawiony rachunek zysków i strat dla wszystkich lat/kwartałów/miesięcy, na które sporządzany jest biznesplan. Standardowy rachunek zysków i strat powinien zawierać zestawienie planowanych przychodów, kosztów oraz zysków. Innym, równie ważnym elementem analizy finansowej jest zestawienie przepływów pieniężnych, czyli planowanych wpływów i wydatków gotówkowych w analizowanych latach. Oprócz wyżej wymienionych zestawień można także zawrzeć w tej części bilans przedsiębiorstwa oraz analizę wskaźnikową.

Paweł Wróbel
MarketAdvice.pl, Doradztwo Marketingowe dla MSP

Gazeta MSP, Nr 7 (lipiec-sierpień 2008)

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes