PIP i Sanepid

13.03.2009 11:15  Jak założyć firmę?
PIP i Sanepid
Jeśli nasza firma będzie zatrudniać pracowników, to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Musimy także pamiętać o tym, aby informować PIP o wszelkich zmianach w firmie lub o jej likwidacji.

Z kolejną wizytą wybieramy się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, czyli do popularnego sanepidu. Jest to instytucja, która czuwa nad higieną w zakładach pracy. Zakładając firmę jesteśmy zobowiązani do powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Musimy także przedłożyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie przyjęliśmy, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej.

 Zgłoszenie do sanepidu obejmuje :

▪ złożenie wniosku
▪ przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym
▪ przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia
▪ udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.

Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i sanepidu nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wzory dokumentów które należy przedłożyć znajdują się na stronach internetowych tych instytucji.

Źródło:ifirma.pl

as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes