Przykładowy schemat biznesplanu

11.01.2010 09:42  Jak założyć firmę?
Przykładowy schemat biznesplanu
Wstęp

Element ten ma za zadanie scharakteryzowanie ogólnej zawartości dokumentu oraz celu jego powstania. Celem tej części jest również zawarcie w dokumencie zastrzeżeń i wyłączeń odnoszących się do sposobu interpretowania jego zawartości przez potencjalnych użytkowników. Należy uznać że właśnie funkcja prezentacyjna oraz wskazywanie kontekstu w jakim dokument funkcjonuje jest głównym zadaniem jakie wiąże się z wprowadzeniem powyższego elementu do struktury dokumentu. Często część ta jest również wzbogacona o elementy wyłączenia odpowiedzialności twórcy związanej z opracowaniem dokumentu i jego użytkowaniem.

I. Podsumowanie


Powyższy element dokumentu służy do wzbudzenia zainteresowania projektem i zarazem dokumentem potencjalnego jego użytkownika. Element ten powinien jasno wskazywać na potencjalne korzyści wiążące się z danym przedsięwzięciem, a także charakteryzować główne aspekty opisywanego przedsięwzięcia. Istotne jest aby w części tej zawarte zostały główne dane służące do dokonywania decyzji inwestycyjnych, tak aby użytkownik dokumentu był w stanie dokonać ogólnego szacunku atrakcyjności inwestycji. W części tej należy zamieścić odniesienie zarówno do podstawowych elementów struktury przedsięwzięcia, elementów equity story jak również głównych danych finansowych. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Ideę przedsięwzięcia
b. Uzasadnienie inwestycji
c. Podstawowy opis spółki i produktu
d. Analizę SWOT
e. Streszczenie analiz finansowych

II. Opis spółki


Powyższy element dokumentu służy przekazaniu użytkownikowi dokumentu szczegółowych danych na temat danego podmiotu lub projektu. Część ta powinna odnosić się zarówno do danych formalnych identyfikujących i charakteryzujących podmiot, jak i do danych opisujących strukturę oraz stan podmiotu wraz z elementami charakteryzującymi przyjęty model biznesowy. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Opis stanu prawnego
b. Opis struktury właścicielskiej
c. Opis obszaru działalności
d. Opis strategii
e. Opis doświadczenia
f. Schemat struktury i działań operacyjnych
g. Opis dystrybucji
h. Opis zaopatrzenia
i. Opis działań promocyjnych
j. Opis planów średnio i długoterminowych

III. Opis zasobów

Powyższy element dokumentu służy zobrazowaniu potencjału wewnętrznego jakim cechuje się dany podmiot. Potencjał ten odnosi się zarówno do elementów materialnych, na jakie składa się majątek podmiotu i jego charakterystyka, jak i do potencjału związanego z elementami niematerialnymi, takimi jak zasób zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, czy potencjał tkwiący w strukturze organizacji i procesów. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Opis aktywów majątkowych
b. Opis zasobów ludzkich
c. Opis know how

IV. Opis produktów i usług


Powyższy element dokumentu ma na celu szczegółowy opis oferty podmiotu oraz charakterystykę potencjalnej grypy odbiorców i ich potencjału popytowego. Istotną kwestią w tej części jest dokonanie charakterystyki produktu zarówno pod kątem jego walorów dla potencjalnych odbiorców, jak i od strony czynników związanych z jego wytwarzaniem i dystrybucją przez podmiot. Tak więc należy tu uwypuklić zarówno korzyści związane z produktem dla potencjalnych nabywców, jak i dla podmiotu oferującego dany produkt. Wskazane jest tu umieszczenie szacunków finansowych związanych z poszczególnymi produktami czy usługami. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Specyfikę oferowanych produktów i usług
b. Opis grupy docelowej oferty
c. Charakterystykę procesu technologicznego i przewidywanych procedur

V. Opis rynku i konkurencji

Powyższy element dokumentu ma za zadanie przedstawienie potencjału popytowego dla oferty podmiotu (zarówno obecnie jak i w okresach przyszłych) oraz scharakteryzowanie pozycji konkurencyjnej podmiotu. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Opis specyfiki i segmentacji rynku
b. Opis prognoz rynkowych na najbliższe lata
c. Opis potencjalnego popytu
d. Identyfikację i charakterystykę konkurentów
e. Charakterystykę pozycji konkurencyjnej podmiotu

VI. Założenia ekonomiczno finansowe

Powyższy element dokumentu ma przedstawiać przyjęte prognozy podmiotu względem kształtowania się głównych czynników determinujących sytuację rynkową i finansową podmiotu. Czynniki te powinny zostać pogrupowane w kilka podstawowych grup. Podstawowym podziałem jest podział na czynniki niezależne i zależne od podmiotu. W części tej powinien znaleźć się również rozbudowany opis planów realizacji przedsięwzięcia obejmujący zarówno szczegółowe harmonogramy realizacji przedsięwzięcia i skutków tej realizacji, jak i opis źródeł finansowania poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Podstawowe założenia makroekonomiczne
b. Podstawowe założenia rynkowe
c. Założoną strukturę finansową przedsięwzięcia
d. Ogólny harmonogram realizacji przedsięwzięcia

VII. Szczegółowe prognozy finansowe


Powyższy element jest szczególnie istotny z punktu widzenia oceny planowanego przedsięwzięcia i samego podmiotu. Element ten ma dokładnie przedstawiać efekty przedsięwzięcia jego charakterystykę finansową, a także wpływ jaki ma ono na podmiot. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Szczegółową prognozę przychodów w podziale na poszczególne centra przychodów
b. Szczegółową prognozę kosztów w układzie rodzajowym z analityką szczegółową
c. Szczegółową prognozę kosztów w układzie analogicznym do podziału przychodów
d. Analizę rentowności poszczególnych centrów przychodowych
e. Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych

VIII. Analiza wykonalności

Powyższy element ma za zadanie wykazać realność projektu i uwiarygodnić możliwość jego efektywnej realizacji przez podmiot. Część ta powinna odnosić się zarówno do zasobów posiadanych przez podmiot, jego doświadczenia, jak i do aspektów finansowych realizacji przedsięwzięcia. Istotne jest tu również wskazanie zakresów dla przyjętych założeń przy jakich projekt jest efektywny ekonomicznie i jego realizacja pozostaje nadal racjonalna. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Analizę adekwatności posiadanych zasobów do celów realizacji przedsięwzięcia
b. Szczegółowy harmonogram inwestycyjny zestawiony ze źródłami finansowania
c. Analizę przepływów pieniężnych z uwzględnieniem śród okresów
d. Analizę wrażliwości

IX. Analiza ryzyk i opis metod przeciwdziałania lub łagodzenia


Powyższy element ma na celu wyszczególnienie ryzyk jakie związane są z realizacją danego przedsięwzięcia i funkcjonowaniem podmiotu. Istotną kwestią jest tu oszacowanie wpływu jaki realizacja ryzyka będzie miała na podmiot i realizację przedsięwzięcia, jak również oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji danego ryzyka. W części tej należy pamiętać aby wskazywać również sposoby jakie zostaną zastosowane w celu minimalizacji skutków ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Ryzyka strategiczne
b. Ryzyka operacyjne
c. Ryzyka finansowe
d. Ryzyka rynkowe
e. Pozostałe ryzyka

X. Analiza efektywności inwestycji


Powyższy element w założeniu ma być syntezą analizy atrakcyjności finansowej danego przedsięwzięcia czy też atrakcyjności inwestycyjnej całego podmiotu. W części tej można również umieścić analizę skutków pozafinansowych jakie wiążą się z danym przedsięwzięciem, a które są szczególnie istotne dla podmiotu. Podstawowy zakres tej części powinien obejmować w szczególności:

a. Podstawową analizę efektywności (Zmodyfikowane NPV, Zmodyfikowane IRR, Ekwiwalentny przepływ roczny)
b. Analizę wskaźnikową podmiotu
c. Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych i wycena na bazie tego modelu
d. Analizę wrażliwości efektywności finansowej

Autor: Jakub Kocjankg
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes