Schemat biznesplanu

16.02.2009 14:09  Jak założyć firmę?
Schemat biznesplanu
KTO I DLACZEGO?

I. Misja i cele firmy:
- misja i wizja przedsięwzięcia,
- czym i dlaczego zajmuje się firma,
- czym firma wyróżnia się spośród konkurencji,
- miejsce, w którym firma chce się znaleźć w przyszłości (odnośnie sprzedaży, przychodów, dodatkowych rynków, nowych produktów lub usług, poszerzenia zasięgu geograficznego).

II. Ogólne informacje o firmie:
- opis firmy: podstawowe informacje o firmie lub dziale (nazwa, data utworzenia lub
zakładana data rozpoczęcia działalności, forma prawna organizacji, typ działalności i
lokalizacja),
- najważniejsze informacje z przeszłości i teraźniejszości firmy,
- określenie obecnych i potencjalnych źródeł finansowania,
- opis sojuszy strategicznych.

III. Opis produktu lub usługi:
- opis produktu lub usługi (co firma chce sprzedawać),
- miejsce i sposób pozyskiwania surowców lub półproduktów,
- zasoby potrzebne do świadczenia usługi,
- wyjaśnienie, dlaczego pozycja firmy jako dostawcy jest wyjątkowa (dlaczego
konsumenci będą kupować produkt).

IV. Struktura organizacyjna i zespół zarządzający:
– opis struktury organizacyjnej firmy (podział obowiązków, zadań i odpowiedzialności),
– charakteryzacja najważniejszych pracowników firmy (zwłaszcza prezesów i
dyrektorów), którzy będą nią zarządzać i odpowiadać za jej wyniki

GDZIE I JAK?

V. Rynek
- charakterystyka segmentu klientów docelowych,
- opis istniejącego rynku,
- prognozy wzrostu.

VI. Strategia marketingowa
- elementy strategii marketingowej, która zostanie wykorzystania do wprowadzenia na
rynek produktu lub usługi (co firma sprzedaje, komu, kiedy i jak)

VII. Kanały dystrybucji
- kanały dystrybucji lub sprzedaży, które zostaną wykorzystane do sprzedawania produktu lub usługi

VIII. Konkurencja
- opis firm konkurencyjnych (kim są konkurenci, w jaki sposób konkurują),
- jak firma jest przygotowana na podjęcie rywalizacji.

IX. Ryzyko związane z biznesem
- wszystkie elementy ryzyka związane z przyjętym modelem działalności,
- jak firma zamierza poradzić sobie z istniejącym ryzykiem.

KIEDY I ILE?

X. Plan wdrożenia
- etapy, przez które trzeba przejść, by zrealizować biznesplan,
- cele, jakie należy osiągnąć na każdym etapie,
- zadania lub działania, które trzeba wykonać,
- dokonania, które potwierdzą realizację zadań i osiągnięcie celów.

XI. Plan finansowy
- założenia pro forma na 3 – 5 lat,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie przepływów gotówkowych,
- bilans.

XII. Streszczenie
- krótkie podsumowanie wszystkich najważniejszych elementów biznesplanu,
- omówienie szansy i koncepcji biznesowej,
- prezentacja wymagań kapitałowych związanych z uruchomieniem firmy i osiągnięciem
progu opłacalności,
- przedstawienie strategii wyjścia,
- prognozowane zyski firmy.

XIII. Załączniki:
- broszury dotyczące firmy lub konkurentów,
- propozycje materiałów reklamowych i promocyjnych,
- analizy branży,
- mapy i zdjęcia lokalizacji,
- artykuły z czasopism i innych źródeł,
- listy sprzętu posiadanego i tego, który należy zakupić,
- kopie umów najmu,
- listy wspierające od przyszłych klientów,
- inne materiały uzasadniające założenia planu,
- życiorysy członków zarządu, dyrektorów i doradców.

Justyna Niedzielska
Inwestycje.pl

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes