Spółka cywilna

24.04.2009 14:43  Jak założyć firmę?
Spółka cywilna
Często spotykaną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest spółka cywilna. Zawarcie umowy spółki cywilnej najbardziej korzystne jest dla małych i średnich przedsiębiorców.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.  Nr 173, poz. 1807) spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Powołana ustawa przyznaje statut przedsiębiorcy jedynie wspólnikom tej spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorcami są wspólnicy zawierający umowę spółki cywilnej, a nie sama spółka. W związku z tym pierwszym krokiem, jaki winni wykonać przyszli wspólnicy jest rejestracja własnej działalności w ewidencji działalności gospodarczej w celu uzyskania statusu przedsiębiorcy.

Następnie osoby mające zamiar ustanowić spółkę winny rozpocząć prace nad przygotowaniem umowy spółki cywilnej. Kodeks cywilny wskazuje, iż  umowa spółki cywilnej musi zawierać oznaczenie wspólników, określenie wspólnego celu gospodarczego i wyznaczenie sposobu, w jaki wspólnicy będą ten cel chcieli osiągnąć.

Oprócz obligatoryjnych - wskazanych powyżej - zapisów, warto do umowy dodać jeszcze kilka dodatkowych zapisów określających:
- przedmiot działalności gospodarczej według PKD,
- wkłady,
- podział zysku i uczestnictwo w stratach,
- zasady prowadzenia spraw spółki i sposób jej reprezentowania.

Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Ustawa nie przyznaje jednak zdolności do zawarcia umowy spółki tzw. ułomnym osobom prawnym.

Przepisy nie przewidują szczególnej formy dla tej umowy, jednakże dla celów dowodowych wskazana jest forma pisemna. W przypadku zaś, gdy przedmiotem wkładu do spółki będzie nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego.
Dodatkowo wskazać należy, iż umowę w formie pisemnej należy przedłożyć urzędowi skarbowemu.

Wspólnicy powinni pamiętać o zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty powstaje w  terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Wraz z zapłatą podatku  wspólnicy winni wypełnić deklaracji PCC 3.

Następnie osoby, które podpisały umowę spółki powinni złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej w celu uzyskania dla spółki numeru identyfikacyjnego REGON.

Podobnego zgłoszenia ewidencyjnego musimy dokonać w Urzędzie Skarbowym, aby otrzymać numer identyfikacji podatkowej tj. NIP. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym spółka cywilna posiada status podatnika. Tak więc to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, będzie dokonywać zgłoszenia identyfikacyjnego i otrzyma NIP dla potrzeb ustanowienia podatku VAT.

Na tym etapie wspólnicy powinni zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania. Obowiązujące przepisy prawa przy tego typu działalności pozwalają wspólnikom na dokonanie wyboru między opodatkowaniem w formie ryczałtu, na zasadach ogólnych lub stawką liniową.

Łukasz Skrzypczak
Prawnik Departamentu Prawno-Podatkowego
Blue Tax Group S.A.




as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes