Spółka jawna

31.03.2009 11:39  Jak założyć firmę?
Spółka jawna
Spółka jawna jest jedną z najprostszych form prowadzenia działalności gospodarczej wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Charakteryzuje się w szczególności, wyczerpującymi i zarazem elastycznymi przepisami regulującymi jej funkcjonowanie - podmiotowością prawną, brakiem konieczności posiadania minimalnego majątku. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 19. listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. nr 101, poz. 1178) spółka jawna w odróżnieniu od spółek niemających osobowości prawnej spółek handlowych, posiada status przedsiębiorcy.

Spółka jawna tworzona jest zazwyczaj przez niewielką liczbę wspólników darzących się wzajemnym zaufaniem.  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że spółkę jawną mogą zawiązać co najmniej dwa podmioty (osoby prawne, fizyczne lub ułomne osoby prawne), które zobowiążą się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów.

Pierwszym krokiem, jaki wspólnicy powinni dokonać, jest przygotowanie umowy. Zgodnie z treścią  art. 25 ksh umowa spółki jawnej powinna zawierać co najmniej takie elementy jak:

 1)  firmę i siedzibę spółki;
 
 2)  określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 
 3)  przedmiot działalności spółki;
 
 4)  czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Oprócz obligatoryjnych, wskazanych powyżej zapisów, warto w niej zaznaczyć:
1) czy za prowadzenie spraw spółki przysługuje wynagrodzenie (por. art. 46 KSH);
2) termin wniesienia i sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wniesienia wkładów (por. art. 48 i 49 KSH);
3) czy wspólnicy mają prawo żądania odsetek (art. 53 KSH);
4) ewentualne ograniczenia dotyczące rozporządzania przez wspólnika oznaczonymi prawami z tytułu uczestnictwa w spółce (art. 55 KSH);
5) sposób reprezentacji spółki.

Należy pamiętać, iż umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zaś, gdy przedmiotem wkładu do spółki będzie w szczególności prawo własności lub użytkowania wieczystego wymagana będzie forma aktu notarialnego.

Jeśli umowa spółki zostanie sporządzona w formie pisemnej, spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% od wartości wniesionych wkładów) i wypełnienia deklaracji PCC 3. W przypadku, kiedy umowa spółki sporządzona została w formie aktu notarialnego, płatnikiem tego podatku będzie notariusz.

Po uzgodnieniu treści umowy spółki, wspólnicy zobowiązani są do złożenia wniosku o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie uiścić należy na konto właściwego miejscowo sądu opłatę od wniosku w kwocie 750 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 500 zł.

Spółka jawna ma swój status prawny w momencie dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców. Z dniem dokonania wpisu spółka otrzymuje numer w rejestrze przedsiębiorców. Znając numer, pod którym spółka została zarejestrowana, wspólnicy mogą ubiegać się o odpis aktualny KRS nowo zarejestrowanej spółki.

Z odpisem aktualnym KRS wspólnicy powinni udać się do urzędu statystycznego w celu uzyskania zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

Po uzyskaniu numeru REGON należy wybrać się do banku, żeby otworzyć konto firmowe spółki. Przy czym należy pamiętać, iż spółka jawna z dniem rejestracji uzyskała podmiotowość prawną, co oznacza, że ma zdolność między innymi do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Wobec tego to spółka, a nie jej wspólnicy będą stroną umowy z bankiem.

Następnym elementem jest zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym. Na tym etapie wspólnicy powinni zastanowić się nad wyborem formy opodatkowania. Obowiązujące przepisy prawa przy tego typu działalności pozwalają wspólnikom na dokonanie wyboru między opodatkowaniem w formie ryczałtu, na zasadach ogólnych lub stawką liniową.

Łukasz Skrzypczak
Prawnik Departamentu Prawno-Podatkowego
Blue Tax Group S.A.
as

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes