Jesteś w: Strona główna » Biznes » Firma » Jak założyć firmę?

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

24.03.2009 13:48  Jak założyć firmę?
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna jako możliwość dokapitalizowania
istniejącego przedsięwzięcia gospodarczego.


Główną zaletą spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jako formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej jest możliwość uzyskania dodatkowego kapitału na dalszą działalność firmy, a tym samym ochrony wypracowanego przez lata własnego przedsiębiorstwa przed wrogim przejęciem.


Już w średniowieczu wykształciły się zalążki spółki komandytowej. Powstała wówczas instytucja, tzw. commenda umożliwiała osobom posiadającym środki pieniężne na ich wykorzystanie poprzez powierzanie ich osobom trudniącym się handlem. Powierzający pieniądze, nie zajmował się bezpośrednio działalnością firmy. Jego zadaniem było tylko wniesienie odpowiedniej wysokości środków pieniężnych.

Forma spółki komandytowo-akcyjnej miała swój początek znacznie później, a jej zadaniem było ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności w warunkach ostrej konkurencji krajowej i zagranicznej. Spółka komandytowo-akcyjna została ukształtowana z myślą o ochronie przedsiębiorców o ukształtowanej pozycji na rynku, którzy zamierzają dokapitalizować swoje przedsiębiorstwo, poprzez emisję akcji.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna to spółki osobowe, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Posiadają zatem zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową.
 
Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Występują w niej dwie grupy wspólników o zróżnicowanym statusie prawnym.

Jeden ze wspólników – Komplementariusz - odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki komandytowej. Komplementariusz aktywnie uczestniczy w prowadzeniu spraw spółki oraz ma prawo do jej reprezentowania (art. 103 i 117 k.s.h.), w związku z tym często określany jest mianem tzw. inwestora aktywnego. Bywa także nazywany wspólnikiem jawnym, czy wspólnikiem firmowym (zgodnie z art. 104 k.s.h. firma spółki komandytowej powinna zwierać nazwisko komplementariusza, a nie może zawierać nazwiska komandytariusza). 

Drugi wspólnik – Komandytariusz - odpowiada w sposób ograniczony, tj. do wysokości sumy komandytowej  (art. 102 Kodeksu spółek handlowych - k.s.h.). Nie ma on prawa do reprezentowania spółki i nie uczestniczy zasadniczo w prowadzeniu spraw spółki (art. 121 k.s.h.). Jedynym przejawem uczestniczenia w sprawach spółki może być wniesienie wkładu. Z tego właśnie powodu komandytariusz bywa określony mianem – inwestora pasywnego.

Komplementariuszem w spółce komandytowej może być:
1.osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba, która ukończyła 18 lat i nie została przez sąd ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo (art. 10 i 12 Kodeksu cywilnego),
2.osoba prawna, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna, która wykonuje swoje prawa w spółce komandytowej przez swoje organy (zarząd).
3.inne spółki prawa handlowego, np. spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka partnerska, działające przez odpowiednie organy lub osoby uprawnione do ich reprezentacji,
4.wspólnicy spółki cywilnej (nie zaś sama spółka cywilna).

Komandytariuszami w spółce komandytowej mogą zostać w zasadzie te same podmioty, co komplementariuszami, z tym tylko wyjątkiem, że osoba fizyczna, nie musi posiadać zdolności do czynności prawnych (nieukończone 13 lat lub ubezwłasnowolnienie) lub może posiadać ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Taki komandytariusz nie będzie mógł reprezentować spółki (jako pełnomocnik). Jednak, gdy komandytariusz ma być jednocześnie prokurentem, czy pełnomocnikiem spółki, to konieczne jest, aby taka osoba miała pełną zdolność do czynności prawnych.
 
Utworzenie spółki komandytowej

Do utworzenia spółki komandytowej potrzebne jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy spółki komandytowej przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden będzie miał status komplementariusza, natomiast drugi komandytariusza. Umowa spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5 % od wartości wkładów wnoszonych przez wspólników do spółki.

Zgodnie z art. 105 k.s.h. umowa spółki komandytowej powinna zawierać:
- firmę, czyli nazwę, pod którą spółka prowadzi swoją działalność oraz siedzibę spółki,
- przedmiot działalności spółki (określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności),
- czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
- oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika oraz ich wartość,
- oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli tzw. sumę komandytową.
- jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub części świadczenie niepieniężne - przedmiot tego świadczenia, jego wartość, jak również określenie wspólnika wnoszącego taki wkład winny zostać wskazane w umowie spółki (art. 107 § 1 k.s.h.).

Powyżej opisana treść umowy spółki komandytowej jest treścią minimalną umowy spółki. Wspólnicy mogą uregulować w umowie spółki także inne kwestie istotne punktu widzenia  działalności spółki. W szczególności kwestiami takimi mogą być: podział zysku, pokrywanie strat w spółce, prowadzenie spraw spółki, czy też jej reprezentacja.

Zgłoszenie spółki komandytowej do rejestru

Następnym krokiem - po podpisaniu umowy spółki - jest wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 109 k.s.h.,  powstaniem spółki komandytowej. Do złożenia stosownego wniosku o wpis jest uprawniony i zobowiązany każdy ze wspólników spółki komandytowej. Nie muszą go podpisywać wszyscy wspólnicy łącznie, ani wszyscy komplementariusze - wystarczające jest bowiem podpisanie wniosku tylko przez jednego z komplementariuszy. Nadto wniosek do KRS może zostać złożony przez pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego.

Wniosek składa się w Sądzie Rejonowym właściwym ze względu na siedzibę rejestrowanej spółki. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20. sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.jedn.: Dz. U. 2001 r. Nr 17 poz. 209; dalej jako - ustawa o KRS) wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców powinien być złożony na urzędowym formularzu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, to jest od dnia zawarcia umowy spółki komandytowej. Urzędowe formularze są dostępne w sądach gospodarczych, prowadzących rejestr przedsiębiorców (sądy rejonowe) oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Niektóre z formularzy są udostępniane także w urzędach gmin. Można je również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze.php

Podstawę zgłoszenia stanowi formularz główny oznaczony symbolem KRS - W1 (wniosek o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców). Do wniosku należy dodatkowo dołączyć odpowiednie formularze uzupełniające:
1) obligatoryjnie:
a.formularz KRS-WC (określający wspólników spółki komandytowej),
b.formularz KRS-WK (określający organy podmiotu albo wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki),
c.formularz KRS-WM (określający przedmiot działalności spółki - PKD)
2) fakultatywnie:
a.jeżeli spółka posiada oddziały - należy dołączyć formularz  KRS-WA,
b.jeżeli spółka powstała w wyniku przekształcenia (np. ze spółki jawnej) - należy dołączyć formularz KRS-WH (określający sposób powstania podmiotu),
c.jeżeli w spółce powołano prokurenta - należy dołączyć formularz  KRS-WL ,
d.formularz KRS-ZN (sprawozdania finansowe i inne dokumenty) - formularza KRS-ZN nie składa nigdy spółka nowo powstała.

Wniosek o wpis spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie sądowej w wysokości 750 zł. (art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych- Dz.U. nr 167, poz. 1398).  Do tej kwoty dochodzi jeszcze opłata za ogłoszenie (obowiązkowe) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł. Obie opłaty wnioskodawca (spółka) uiszcza przed złożeniem wniosku do KRS i bez wezwania sądu. Potwierdzenie uiszczenia należnych opłat stanowi jeden z dokumentów, jakie obowiązkowo powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację spółki.

Do wniosku o wpis spółki komandytowej do KRS powinny zostać dołączone następujące dokumenty:
1.umowa spółki w formie aktu notarialnego,
2.lista wspólników, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników z zaznaczeniem, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem oraz adresy wspólników lub ich adresy do doręczeń,
3.wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki uwierzytelnione notarialnie, albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,
4.tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem,
5.w przypadku, gdy w spółce powołano prokurenta albo pełnomocnika, do wniosku należy również dołączyć dokument o ustanowieniu prokury albo pełnomocnictwa.

Wszelkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach ( art. 6944 k.p.c.).
 
Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest zmodyfikowaną formą spółki komandytowej o mieszanym charakterze: osobowo-kapitałowym. Bywa także określana mianem „kapitałowej spółki komandytowej”, Do cech wyróżniających spółkę komandytowo-akcyjną zaliczyć należy także: możliwość emisji akcji, występowanie organów spółki (walne zgromadzenie, rada nadzorcza), działanie na podstawie statutu, brak osobowości prawnej.

Ustawodawca polski zdecydował się na wprowadzenie tej formy działalności w 2001 roku. Forma spółki komandytowo-akcyjnej miała dać przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności w warunkach ostrej konkurencji krajowej i zagranicznej. Poprzez emisję akcji działające na runku spółki dostały możliwość zewnętrznego dokapitalizowania swojego przedsiębiorstwa. 

W jej strukturach występują dwie grupy wspólników (komplementariusze i akcjonariusze) o zróżnicowanej odpowiedzialności. Z zasady w spółce uczestniczy jeden komplementariusz i większa liczba akcjonariuszy. Zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem może być osoba fizyczna i osoba prawna. Z uwagi na różny zakres odpowiedzialności akcjonariusz bywa określany mianem „biernego inwestora”.  
 
Za podstawowy sposób powstania spółki komandytowo-akcyjnej należy uznać utworzenie spółki od początku, jako zupełnie nowego przedsiębiorcy (art. 129-134 k.s.h.).

Wynika z nich, że do utworzenia takiej spółki potrzebne jest:
1.przyjęcie statutu (art. 129-131 k.s.h.),
2.wniesienie wkładów (art. 133 § 1 pkt 5 ks.h. i art. 309 § 3 i 4 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
3.wpis do rejestru (art. 133 i 134 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z treścią art. 134 § 1 k.s.h. spółka komandytowo-akcyjna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wpis jest więc warunkiem powstania spółki. Ma charakter obligatoryjny i konstytutywny. Wniosek o wpis spółki do rejestru powinni w jej imieniu wnieść komplementariusze, ponieważ oni są ustawowymi reprezentantami spółki (art. 137 § 1 k.s.h.). Obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru powinien być wykonany w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia statutu (art. 325 § 1 w zw. z art. 126 § 1 k.s.h.). Wniosek składany jest na formularzu o symbolu KRS-W2. Dołączyć do niego należy załączniki, w postaci wypełnionych odpowiednich formularzy:
1.KRS WB - komplementariusze spółki komandytowo - akcyjnej,
2.KRS - WM - przedmiot działalności,
3.KRS - WK - organy podmiotu.

Składając wniosek o wpis, wnioskodawca zobowiązany jest bez wezwania uiścić opłatę sądową w wysokości 750 złotych oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 złotych.

Powstanie spółki

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu spółki komandytowej, czy komandytowo-akcyjnej do KRS, możemy mówić o nowym podmiocie praw i obowiązków, przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzić dotychczasową w większym rozmiarze, z uwagi na dodatkowe środki finansowe.

Alicja Heeseas
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes