Urząd Gminy

13.03.2009 11:28  Jak założyć firmę?
Urząd Gminy
Pierwszym krokiem na drodze do zarejestrowania własnej firmy jest urząd gminy, gdzie poprzez specjalny formularz składamy wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ważną informacją jest, że dokument składamy w mieście lub gminie zgodnej z miejscem zamieszkania (co jest rozumiane jako miejsce stałego pobytu). Obowiązek złożenia wniosku dotyczy zarówno osób fizycznych chcących założyć firmę jednoosobową, jak również wspólników spółki cywilnej. Koszt wpisu do ewidencji to zazwyczaj 100 zł, jednak niektóre gminy wprowadzają niższe stawki lub nawet zwolnienie z tej opłaty.

W pobranym z urzędu gminy zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podajemy:

▪ nazwę firmy - najlepiej podać nazwę pełną wraz z wersją skróconą,
▪ swoje imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL,
▪ adres zameldowania, a jeżeli zamierzamy stale wykonywać działalność w innym miejscu (np. biuro, sklep, zakład, oddział) to musimy podać również adres tego lokalu,
▪ przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - 4 cyfry, 1 litera i opis,
▪ (Ze względów praktycznych najlepiej podać większą liczbę rodzajów działalności niż przewiduje wolne miejsce na wniosku, to co się nie zmieści wypisujemy w załączniku. Każda późniejsza zmiana we wpisie kosztuje 50 zł),
▪ datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej (wpisujemy datę rozpoczęcia, biorąc pod uwagę, że załatwienie wszystkich formalności urzędowych zajmie około trzech tygodni).
▪ numer zezwolenia – ten fragment wypełniamy jeśli nasza działalność wymaga wydania zezwolenia (dotyczy to działalności koncesjonowanych na które potrzebujemy osobnych zezwoleń).

Wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego należy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Gminy w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. Gdy działalność gospodarczą będziemy prowadzili w formie spółki cywilnej, zgłoszenia do ewidencji dokonuje każdy ze wspólników z osobna - każdy też wnosi osobno opłatę. W tym przypadku, "przedsiębiorcą" jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka jako taka. Podobnie, gdy firma ma być prowadzona wspólnie przez małżonków - każdy z nich musi uzyskać wpis do ewidencji na swoje imię i nazwisko.

Źródło:ifirma.pl

as


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes